An analyst on financial and economic security of the enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Mandzinovska Kh. O. № 1 (54) 179-186 Image Image

The paper examines and summarizes the theoretical background in the field of financial-economic security. It analyses the existing points of view regarding the interpretation of the notion “financial and economic security of the enterprise.” The author’s definition of “an analyst on financial and economic security of the enterprise” has been suggested and his professional and personal qualities have been defined. The main objectives, responsibilities and duties of the analyst on the financial-economic security of the enterprise have been defined.

Keywords: security, enterprise security, financial-economic security of an enterprise, an analyst on financial and economic security of the enterprise.


 • 1. Vasyltsiv, T. H., Voloshyn, V. I., Boikevych, O. R. & Karkavchuk, V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia. Lviv: LKA (in Ukrainian).
 • 2. Vernaliy, Z. S. (Ed.) (2009). Ekonomichna bezpeka. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
 • 3. Ivashchenko, O. V. & Chetvierikov, P. M. (2012). Systema upravlinnia finansovo-eko­no­michnoi bezpeky pidpryiemstva. Retrieved from http.www.sword.com.index/2012 (in Ukrainian).
 • 4. Mochernyi, S. V., Larina, Ya. S., Ustenko, O. A. & Yurii, S. I. (2006). Ekonomichnyi entsyk­lo­pedychnyi slovnyk. Lviv: Svit (in Ukrainian).
 • 5. Kuzenko, T. B., Prokhorova, V. V. & Sablyna, N. V. (2007). Upravlenye fynansovoi bezo­pas­nostiu na predpryiatyy. Byznes Inform, 12 (1), 27–29 (in Ukrainian).
 • 6. Koknaieva, M. O. (2011). Kontseptulni osnovy upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bez­pekoiu pidpryiemstv torhivli. Retrieved from www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/ 2011/v2i3/319.pdf, 319–325 (in Ukrainian).
 • 7. Moiseienko, I. P. & Marchenko, I. P. (2011). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Lviv: Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav (in Ukrainian).
 • 8. Zahorskyi, V. S., Vovchak, O. D., Blahun, I. H. & Chui, I. R. (2008). Finansy. 2nd ed., ster. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
 • 9. Podolchak, N. Yu. & Karkovska, V. Ya. (2014). Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky (in Ukrainian).
 • 10. Stolbov, V. F. & Shapoval, H. M. (2013). Osoblyvosti upravlinnia systemoiu finansovo-eko­nomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv. Komunalne hospodarstvo mist, 111, 103–108 (in Ukrainian).
 • 11. Trukhan, O. L. (2010). Naukova interpretatsiia funktsii stratehichnoho upravlinnia pid­pryiemst­vamy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho u-tu / ekonomichni nauky, 1, Vol. 2, 29–35 (in Ukrainian).