Analysis of methods of enterprises competitiveness assessment

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kvasko A. V. № 1 (54) 111-118 Image Image

The article presents the basic methodical approaches to the assessment of the level of enterprise competitiveness; the attempt has been made to systematize them. The comparative analysis of the assessment methods of enterprises competitiveness has been presented, their advantages, disadvantages and possible applications have been determined.

Keywords: enterprise competitiveness, methods of competitiveness assessment, classification, competitive advantages.


  • 1. Dolzhans’kyy, I. Z. & Zahorna, T. O. (2006). Konkurentospromozhnist’ pidpryyemstva. Kyiv: TsUL (in Ukrainian).
  • 2. Drahan, O. I. (2006). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: teoretychni aspekty. Kyiv: DAKKKiM (in Ukrainian).
  • 3. Levyts’ka, A. O. (2013). Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva: vitchyz­nyani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsiyi. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, 4, 155–163 (in Ukrainian).
  • 4. Porter, M. (2001). Konkurentsyya. Moskva: Yzdatel’skyy dom «Vyl’yams» (in Russian).
  • 5. Sayenko, M. H. (2006). Stratehiya pidpryyemstva. Ternopil’: Ekonomichna dumka (in Ukrainian).
  • 6. Samulyak, V. Yu. & Feshchur, R. V. (2008). Otsinyuvannya rivnya rozvytku pidpryyemstv. Lohistyka: Visnyk NU «L’vivs’ka politekhnika», 633, 627–636.
  • 7. Tarnavs’ka, N. P. (2008). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: teoriya, metodolohiya, praktyka. Ternopil’: Ekonomichna dumka (in Ukrainian).
  • 8. Fatkhutdynov, R.A. (2004). Upravlenye konkurentosposobnost’yu orhanyzatsyy. Moskva: Yzdatel’stvo «Eksmo» (in Russian).
  • 9. Feshchur, R. V., Lebid’, T. V. & Samulyak, V. Yu. (2010). Metody otsinyuvannya kon­kurentospromozhnosti pidpryyemstv. Naukovyy visnyk Volyns’koho natsional’noho univer­sytetu imeni Lesi Ukrayinky, 4, 27–32 (in Ukrainian).
  • 10. Yatskovyy, D. V. (2013). Suchasni metodyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyem­st­va. Visnyk sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’, 4 (51), 183–188 (in Ukrainian).