Basic aspects of accounting and analytical support of company debt management

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Chornenka O. B. № 1 (52) 226-234 Image Image

The article presents the essence of accounting and analytical support of company debt management. Methods of analysis of the company debt to manage it have been studied. The purpose, object, subjects, task, key trends of analysis of company debt have been defined. In order to form an effective policy of company debt management we have developed a system of indicators (results from investment in receivables, result of maintenance of payables, the level of efficiency of investment in receivables, efficiency level of payable maintenance, the total level of effectiveness of debt accumulation on the balance sheet) that enable enterprises economists to assess the impact of detention on the balance sheet both certain types of debts (receivables or payables) and its total value.

Keywords: accounting and analytical support, management, receivables, payables, analysis.


 • 1. Zahorodniy, A. H. (2010). Otsinyuvanny aefektyvnosti systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennya menedzhmentu pidpryyemstva. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [«Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiynoyi systemy v Ukrayini»], (23–24 kvitnya 2010r.) (pp. 31–32). Ternopil` : Krok (in Ukrainian).
 • 2. Bezrodna, T. M. (2008). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstvom: vyznachennya sutnosti ponyattya. Visn. Skhidno-ukrayins’kohonats. un-tuim. V. Dalya, Vol. 2, 10 (128). Retreived from http://www.nbuv.gov/ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf (in Ukrainian).
 • 3. Kravchenko, O. A. (2011). Uchetno-analytycheskoe obespechenye upravlenye osnovnimi sredstvami sel’skokhozyaystvennikh orhanyzatsyy. Extended abstract of Doctor`s thesis. Stavropol’ (in Russian).
 • 4. Kamins’ka, T.H. (2006). Oblikovo-analitychne zabezpechennya finansovoho menedzhmentu v sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstvakh. Extended abstract of Doctor`s thesis. Stavropol’. Kyiv (in Ukrainian).
 • 5. Vol’s’ka, V.V. (2012). Metodychni pidkhody do oblikovo-analitychnoho zabezpechennya ta audytu upravlins’koyi diyal’nosti ahrarnykh pidpryyemstv. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters’koho obliku, kontrolyu i analizu, 3 (24), 83–88 (in Ukrainian).
 • 6. Voloshchuk, L.O. (2011). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva. Pratsi Odes’koho politekhnichnoho un-tu, 2 (36), 329–334 (in Ukrainian).
 • 7. Zahorodniy, A. H., Partyn, H. O., Pylypenko, L. M., & Partyn, T. I. (2012). Bukhhalters’kyy oblik: osnovy teoriyi ta praktyky. L’viv: Vydavnytstvo L’vivs’koyi politekhniky (inUkrainian).
 • 8. Bazylins’ka, O. Ya. (2011). Finansovyy analiz: teoriya ta praktyka: navchal’nyy posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukrainian).
 • 9. Zahurs’kyy, O. M. (2013). Finansovyy analiz: kredytno-modul’nyy kurs. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukrainian).
 • 10. Izmaylova, N. (2011). Otsinka stanu debitors’koyi ta kredytors’koyi zaborhovanosti pidpryyemstv hirnycho-metalurhiynoho kompleksu Ukrayiny v umovakh ekonomichnoyi kryzy. Ekonomichnyy analiz, Vol. 1, 9, 131–137 (in Ukrainian).
 • 11. Pynchuk, T. A., & Stefanovych, N. Ya. (2011). Metodolohyya upravlenyya y analyza debytorskoy zadolzhennosty. Biznes Inform, 2 (1), 108–110. (in Russian)
 • 12. Fedorchenko, O.Ye. (2009). Oblik i analizrozrakhunkiv z debitoramy (na prykladi tekstyl’nykh pidpryyemstv lehkoyi promyslovosti). Extended abstract of Doctor`s thesis. Stavropol’Kyyiv (in Ukrainian).
 • 13. Tsal-Tsalko,Yu. S. (2008). Finansovyy analiz. Kiev: Tsentr navchal’noyi literatury (in Ukrainian).
 • 14. Blank, Y. A. (1999). Fynansoviy menedzhment.Kiev: Nyka-Tsentr (in Ukrainian).
 • 15. Lihonenko, L. O., & Novikova, N. M. (2005). Upravlinnya debitors’koyu zaborhovanistyu pidpryyemstva. Kiev: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t (in Ukrainian).