Construction of discrete conversion characteristics of synthesized raster elements of irregular structure

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Lohoida M. M. № 1 (54) 68-74 Image Image

The characteristics of discrete screening conversion for synthesized elements with irre­gular structures have been defined and constructed in this article. Also, the simulation model of discrete screening has been constructed. The dependence of the number of levels of raster elements area from the cell dimension for the typical values of a relative area has been determined.

Keywords: screening, raster element, microstrip, discrete reproduction, screening characteristics.


  • 1. Kuznecov, Ju. V. (2002). Tehnologija obrabotki izobrazitel’noj informaci. SPb: Izd-vo Peterb. in-t pechati (in Russian).
  • 2. Lutskiv, M. M. (2012). Tsyfrovi tekhnolohii drukarstva. Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
  • 3. Baranovskyi, I. V. & Yakhymovych, Yu. P. (1999). Polihrafichna pererobka obrazotvorchoi informatsii. Kyiv–Lviv: IZNN (in Ukrainian).
  • 4. Blatner, D., Flejman, G. & Rot, S. (1999). Skanirovanie i rastrirovanie zobrazhenij. Moskva: JeKOM (in Russian).
  • 5. Kovalskyi, B., Pysanchyn, N. & Shovheniuk, M. (2005). Doslidzhennia hradatsiinykh kharakterystyk fotoform rastrovoho zobrazhennia z modulovanoiu chastotoiu. Kompiuterni tekhnolohii drukarstva, 241–243 (in Ukrainian).
  • 6. Lohoida, M. M. & Lutskiv, M. M. Syntez dyskretnoho rastrovoho peretvorennia dlia kvad­ratnykh elementiv nerehuliarnoi struktury. Naukovi zapysky [Ukr. akad. drukarstva], 2 (51), 49–57 (in Ukrainian).
  • 7. Lohoida, M. M. (2015). Modeliuvannia protsesu dyskretnoho formuvannia kvadratnykh rastro­vykh elementiv nerehuliarnoi struktury. Tekhnolohichni kompleksy, 1 (11), 36–43 (in Ukrainian).
  • 8. Lohoida, M. M. (2015). Vyznachennia i pobudova kharakterystyk rastruvannia syntezovanykh elementiv nerehuliarnoi struktury. XX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. z probl. vyd.-polihr. haluzi, (m. Kyiv, 28 kvitnia 2015r.) : tezy dop. Kyiv: [“PAT UkrNDISVD” korp. p-vo DAK“Ukrvydavpolihrafiia”], 39–42 (in Ukrainian).
  • 9. Die Übertragung zum Drucker. Retrieved from http://www.copyshop-tips.de/druck10.php (in German).