Evaluation of small businesses parameters as the basis of description of their economic security level

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Krystyniak M. B. № 1 (52) 213-219 Image Image

Difficult business conditions currently require a systematic approach for effective economic management of small businesses that involve not only the definition and an overall assessment of a set of key indicators of the activities of small businesses in Ukraine, but the description of their economic security.

Keywords: small business, level of economic security, a set of indicators, external factors.


 • 1. Vorotina, L. I. (2011.) Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya upravlinnya ekonomich­noyu bezpekoyu pidpryyemstva. Visnyk Skhidnoyevropeys’koho u-tu ekonomiky i menedzh­mentu. Ekonomika i menedzhment, 1 (9), 228 (in Ukrainian).
 • 2. Varnaliya, Z. S. (Ed.). (2009). Ekonomichna bezpeka. Kiev: Znannya (in Ukrainian).
 • 3. Vorotina, L. I. (2001). Malyy biznes ta pidpryyemnytstvo v rynkovykh umovakh hospodaryuvannya. Kiev: Vyd-vo Yevropeys’koho un-tu (in Ukrainian).
 • 4. Vorotina, L. I., & Pyatyhin, A. S. (2012). Ratsional’ni upravlins’ki rishennya yak resurs pidvyshchennya efektyvnosti operatsiynoyi diyal’nosti pidpryyemstva. Aktual’ni problemy ekonomiky, 1, 90–94 (in Ukrainian).
 • 5. Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P., & Lyashenko, A. N. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva. Sut’ i mekhanizm zabezpechennya. Kiev: Lybra (in Ukrainian).
 • 6. Krupka, M. I., Ostroverkh, P. I., & Reverchuk, S. K. (2001). Osnovy ekonomichnoyi teoriyi. Kiev: Atika (in Ukrainian).
 • 7. Ortyns’kyy, V. L., Kernyts’kyy, I. S. & Zhyvko, Z. B. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv, orhanizatsiy ta ustanov. Kiev: Pravova yednist’, (in Ukrainian).
 • 8. Shtanhret, A. M., Lozovyts’kyy, D.S., Kotlyarevs’kyy, Ya. V., & Karayim, M. M. (2013). Osnovy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. L’viv: Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 9. Herasymchuk, Z. V., Vakhovych, I. M., & Kamins’ka, I. M. (2005). Upravlinnya finansovymy resursamy rehionu. Luts’k : Nadstyrya (in Ukrainian).
 • 10. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retreived ftom www.ukrstat.ua (in Ukrainian).
 • 11. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. Retreived from www.ukrstat.ua (in Ukrainian).