Financial resources for the transport infrastructure renewal in Ukraine

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Tsebenko N. M. № 1 (54) 82-98 Image Image

The situation and problems of the transport sector development of Ukraine have been analysed. The principles of the investment strategy formation in the process of the infrastructure projects implementation have been considered. The features of the financial security of the transport infrastructure modernization in Ukraine have been studied. The financial resources for the renewal of transport sectors have been highlighted.

Keywords: financial resources. Investment, strategy, transport infrastructure.


 • 1. Borysenko, O. S. (2011). Osnovni problemy ta priorytetni napriamky rozvytku rynku transport­nykh posluh. Ekonomika. Menedzhment. Biznes: zb. nauk. prats, 3, 92–99 (in Ukrainian).
 • 2. Biudzhetnyi shchodennyk na 2016 r. (2016). Ofitsiina storinka Ofisu z finansovoho ta eko­nomichnoho analizu u VR Ukrainy. Retrieved from https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/ 2016/04/FEAO_Schodennyk_A5_web.pdf (in Ukrainian).
 • 3. Vasyliev, O. L. (2015). Osoblyvosti formuvannia investytsiinoi polityky zaliznychnoho transportu. Problemy ekonomiky ta upravlinnia na zaliznychnomu transporti. Materialy Kh yuvileinoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21–22 (in Ukrainian).
 • 4. Hudyma, R. R. (2009). Problemni aspekty rozvytku transportnoi infrastruktury Ukrainy. Problemy i perspektyvy rozvytku natsionalnoi ekonomiky v umovakh yevrointehratsii ta svi­tovoi finansovo-ekonomichnoi kryzy, 238–239 (in Ukrainian).
 • 5. Derzhavna tsilova ekonomichna prohrama rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korys­tuvannia na 2013-2018 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy #696 vid 11 lypnia 2013 r. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua (in Ukrainian).
 • 6. Dlia finansuvannia rozvytku transportnoi haluzi do 2020 roku neobkhidno zaluchyty ponad 100 mlrd dol. Retrieved from http://www.mintrans.gov.ua/.(in Ukrainian).
 • 7. Diatlova, V. V. & Korol, D. V. (2009). Vykorystannia potentsialu TDK Ukrainy pry realizatsii hlobalnoi yevropeiskoi stratehii. Perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainy v konteksti yev­ropeiskoi intehratsii, Vol. X, 123, 83–91 (in Ukrainian).
 • 8. Ilchenko. S. V. (2012). Institutcionalnye faktory funktcionirovaniia transportnykh sistem v Ukraine. Ekonomіka і regіon, 2, 74–78 (in Russian).
 • 9. Chukaieva, I. K., Piriashvili, B. Z., Chyrkin, B. P., Nykyforuk, O. I. & Karpov, V. M. (2014). Zasady modernizatsii vyrobnychoi infrastruktury Ukrainy. Piriashvili B.Z., Nykyforuk O. I. (Eds.). Kyiv (in Ukrainian).
 • 10. Zvit viddilu vyrobnychoi infrastruktury Instytutu ekonomiky ta prohnozuvannia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy pro naukovo-doslidnu robotu vidomchoi «Rozvytok infrastrukturnykh sektoriv yak chynnyk realizatsii priorytetnykh napriamiv ekonomichnoi polityky Ukrainy 2014–2016 roky» vid 12 zhovtnia 2016 r. (2016). Kyiv (in Ukrainian).
 • 11. Zvit Rakhunkovoi palaty Ukrainy vid 9 serpnia 2016 r. «Pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia biudzhetnykh koshtiv na budivnytstvo, rekonstruktsiiu ta kapitalnyi remont dorih derzhavnoho znachennia pry vykonanni Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia na 2013–2018 roky». (2016). Kyiv (in Ukrainian).
 • 12. Kontseptsiia rozvytku transportno-dorozhnoho kompleksu Ukrainy na serednostrokovyi pe­riod ta do 2020 roku. Retrieved from http://mtu.gov.ua (in Ukrainian).
 • 13. Malysh, N. A. & Bondar, N. M. (2016). Ekonomichnyi analiz transportnoi infrastruktury Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 50–58 (in Ukrainian).
 • 14. Malysh, N. A. & Bondar, N. M. (2015). Napriamky partnerskykh vzaiemodii derzhavy ta biz­nesu u zabezpechenni rozvytku transportu. Ekonomika ta upravlinnia na transporti, 104–109 (in Ukrainian).
 • 15. Rybchuk, A. V., Rumiantsev, A. P., Levkivskyi, V. M., Yaremovych, P. P. [at al] (2015). Nadnatsionalna vyrobnycha infrastruktura v umovakh nestabilnosti hlobalnoho rozvytku (tendentsii, problemy, perspektyvy). Rybchuk A. V. (Ed.). Drohobych Vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka (in Ukrainian).
 • 16. Nykyforuk, O. I., Chmyrova, L. Yu. & Fediai, N. O. (2015). Perspektyvy finansuvannia transportnykh proektiv u ramkakh mizhnarodnoi finansovoi dopomohy. Ekonomika Ukrainy, 4, 45–57 (in Ukrainian).
 • 17. Preiher, D. K., Sobakevych, O. V. & Yemelianova, O. Yu. (2011). Realizatsiia potentsialu transportnoi infrastruktury Ukrainy v stratehii postkryzovoho ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: NISD (in Ukrainian).
 • 18. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy reformuvannia zaliznychnoho transportu na 2010–2019 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.10.2011 r. #1106.Rtrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390 (in Ukrainian).
 • 19. Pro zatverdzhennia Stratehii rozvytku morskykh portiv Ukrainy na period do 2038 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lyp. 2013 r. #548-r. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/548 (in Ukrainian).
 • 20. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.10.2013 r. #944 «Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku aeroportiv na period do 2023 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/944.
 • 21. Rybchuk A. (2012). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku natsionalnykh infrastrukturnykh kompleksiv. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 22.12, 166–173 (in Ukrainian).
 • 22. Rybchuk, A. & Prushkivskyi, V. (2012). Problemy i perspektyvy investuvannia hlobalnykh infrastrukturnykh proektiv u postkryzovyi period. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho univer­sytetu imeni Tarasa Shevchenka, 139, 10–14 (in Ukrainian).
 • 23. Rybchuk, A. (2012). Teoretychni aspekty evoliutsii vyrobnychoi infrastruktury u hlobalnomu seredovyshchi. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 110 (Part I), 118–123 (in Ukrainian).
 • 24. Savchuk, O. V. & Zakharova, O. V. (2011). Stratehichni napriamky rozvytku potentsialu natsionalnoi transportnoi systemy Ukrainy. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 2, 42–52 (in Ukrainian).
 • 25. Samuelson, P. (1995). Ekonomika. Sevastopol: Akhtiar (in Russian).
 • 26. Slobodianyk, Yu. B. (2007). Finansovyi mekhanizm funktsionuvannia pidpryiemstv pasazhy­rskoho avtotransportu v suchasnykh umovakh. Sumy: UABS NBU (in Ukrainian).
 • 27. Statystychnyi zbirnyk (2011). Transport i zviazok Ukrainy u 2010. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv: TOV «Avhust Treid» (in Ukrainian).
 • 28. Ctratehiia staloho rozvytku «Ukraina–2020». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (in Ukrainian).
 • 29. Berestennikova, O. M. [et al] (2014). Transportnyi kompleks Ukrainy. Kotlubai O. M. (Ed.). Odesa: IPREED NANU, 2014 (in Ukrainian).
 • 30. Transportna stratehiia Ukrainy do 2020 roku. Zatv. Kabinetom Ministriv Ukrainy vid 20.10.2011 #2174-r. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/ (in Ukrainian).
 • 31. Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku aeroportiv na period do 2023 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.10.2013 r. #944. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/944 (in Ukrainian).
 • 32. Ukraina 2020: Stratehiia natsionalnoi modernizatsii. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy: uriadovyi portal. Retrieved from http://me.kmu.gov.ua/file/link/144790/file/Strategy_2020.doc (in Ukrainian).
 • 33. Cherniavska, T. A. (2012). Rol finansiv u innovatsiinomu rozvytku transportno-dorozhnoho kompleksu. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2012/ 141.pdf (in Ukrainian).