Influence of dimension of ink–printing system of parallel structure on uniformity of autotype tone reproduction

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Hladchenko M. № 1 (52) 108-115 Image Image

The article analyzes the influence of dimensions and a short ink-printing system of parallel structure on the uniformity of autotype tone reproduction of images. Based on modeling it has been revealed that increasing the dimensionality of the system causes the uneven thickness, depending on the range tone reproduction.

Keywords: printing system, structure, model, flows of tone reproduction, graph, modeling, properties.


  • 1. Baranovskyi, I. V., & Yakhymovych, Iu. P. (1988). Polihrafichna pererobka obrazotvorchoi informatsii. Kiev: IZMIN (in Ukrainian).
  • 2. Gultiaev, A. K. (1999). MATLAB 5.2. Imitatcionnoe modelirovanie v srede Windows. SPB: KORONA print (in Russian).
  • 3. Lutskiv, M. M., & Kosyk, M. B. (2012). Vyznachennia tochnosti korotkoi farbodrukarskoi systemy poslidovnoi struktury pry vidtvorenni rastrovoi shkaly. Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 26, 20–28 (in Ukrainian).
  • 4. Lutskiv, M. M., & Khmelnytska, I. M. (2010). Matematychne modeliuvannia i komp’iuterne symuliuvannia elektromekhanichnykh ta strichkoprovidnykh system. Lviv: Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
  • 5. Musiiovska, M. M. (2015). Analiz tochnosti pokryttia rastrovoi shkaly farboiu u korotkii drukarskii systemi poslidovnoi struktury. Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 1433, 116–124 (in Ukrainian).
  • 6. Iarema, S. M., & Malidt, B. H. (2003). Farbovi ta zvolozhuvalni aparaty, rakelni lakuvalni prystroi drukarskykh mashyn. Kiev: Blitsinform (in Ukrainian).
  • 7. Ciupalski, S. (2000). Maszyny offsetowe. Oficina wydawnicza Politechniki Warszawskiej (in Polish).