The essence of threat as part of the process of ensuring economic security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Zavada M. R. № 1 (54) 205-211 Image Image

The priority of the formation of safe working conditions for domestic enterprises has been proved. The results of theoretical research have been shown that allowed to characterize the existing key approaches to the interpretation of the term «threat» and to form our own definition. The key external and internal threats to economic security have been described. The significant differences between the terms «threat» and «risk» have been found out. The key tasks for the system of economic security have been grounded.

Keywords: company economic security, security, threat, risk, danger, monitoring.


 • 1. Klebanova, T. S., Bondar, O. M., Mozenkov O. V. at. al. (2003). Bankrutstvo i sanatsiia pid­pryiemstva: teoriia i praktyka kryzovoho upravlinnia. Kharkiv: INZhEK (in Ukrainian).
 • 2. Baranovskyi, O. I. (1999). Finansova bezpeka. Kyiv: Feniks (in Ukrainian).
 • 3. Herasymchuk, Z. V. & Vavdiiuk, N. S. (2006). Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia. Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).
 • 4. Yermoshenko, M. M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni za­hrozy, stratehiia zabezpechennia. Kyiv (in Ukrainian).
 • 5. Shtanhret, A. M., Kotliarevskyi, Ya. V. & Karaim, M. M. (2012). Ekonomichna bezpeka pid­pryiemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnia: kontseptualne vyznachennia ta mekha­nizm zabezpechennia. Lviv: Ukr. akad. druk., (in Ukrainian).
 • 6. Zhyvko, Z. B. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist, mekhanizmy zabez­pe­chennia, upravlinnia. Lviv: Liha-Pres (in Ukrainian).
 • 7. Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P. & Ljashenko, A. N. (2003). Ekonomicheskaja bezo­pas­nost’ predprijatija: sushhnost’ i mehanizm obespechenija. Kiev: Libra (in Russian).
 • 8. Pokropyvnyi, S. F. & Kolot, V. M. (1998). Pidpryiemnytstvo: stratehiia, orhanizatsiia, efek­tyvnist. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 • 9. Franchuk, V. I. (2009). Zahrozy korporatyvnii bezpetsi yak obiekt doslidzhennia. Aktualni problemy ekonomiky, 9, 148–156 (in Ukrainian).
 • 10. Ciceron, M. Ju. (1999). Ob objazannostjah. Moskva (in Russian).
 • 11. Shtanhret, A. M. & Kotliarevskyi, Ya. V. (2010). Zahroza yak kliuchovyi element systemy bezpeky. Visnyk Lviv. in-tu ekon. i turyzmu, 5, 20−26 (in Ukrainian).