Anti-crisis management of enterprise expenditure in international economic activities

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Horbal N. I., Kohut U. I., Vilhutska R. B. № 2 (55) 197-206 Image Image

The article examines the role and the value of costs and anti-crisis cost management in the enterprise crisis management system. The content of anti-crisis cost management has been determined. The sequence of interconnected stages of the anti-crisis cost management process based on the use of an integrated approach and aimed at preventing crisis phenomena in the enterprise has been suggested. The system of indicators of estimation of the cost effectiveness of the enterprise in the conditions of international economic activity has been formed in order to create an appropriate information base on the role, significance and feasibility of implementing, optimizing or reducing certain types of expenses in the enterprise, promoting better monitoring, controlling costs.

Keywords: anti-crisis management, costs, international economic activity, effi­cien­cy, optimization.


  • Shtanhret, A. M. (2012). Antykryzove upravlinnia personalom pidpryiemstva: Naukovi za­pysky. [Ukrainskoi akademii drukarstva], 4, 64-68. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2012_4_10 (in Ukrainian).
  • Shtanhret, A. M., & Kopyliuk, O. I. (2007). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posib. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
  • Suprun, V. O. (2015). Modeli antykryzovoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom v umovakh dovhotryvaloi ekonomichnoi kryzy: Finansovyi prostir, 2 (18). Retrieved from http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/15svomau.pdf (in Ukrainian).
  • Bobyleva, A. Z. i dr. (2017). Antikrizisnoe upravlenie: mekhanizmy gosudarstva, tekhnologii biznesa: uchebnik i praktikum dlia akademicheskogo bakalavriata. Moskva: Izdatelstvo Iurait (in Russian).
  • Hohol, M. M. (2014). Vytraty v systemi upravlinskoho obliku yak faktor antykryzovoho uprav­linnia v intehrovanomu biznesi: Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Ekonomichni nauky, Vyp. 75, 170-176. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/avpek_2014_75_22 (in Ukrainian).
  • Shcherbyna, O. V., Lazarenko, V. M., & Nechai, V. M. Upravlinnia vytratamy v Ukrai­ni pid chas finansovoi kryzy. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789 /20946/1/32.pdf (in Ukrainian).
  • Nazvani naibilsh zbytkovi kompanii Ukrainy: Bizua.org. [sait]. Retrieved from https://bizua.org/1145/nazvani-najbilsh-zbytkovi-kompanii-ukrainy (in Ukrainian).
  • Kosova, T. D., Sukharev, P. M., & Vashchenko, L. O. ta in. (2012). Orhanizatsiia i metodyka ekonomichnoho analizu. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
  • Kuzmin, O. Ie., Bosak, A. O, & Darmits, R. Z (2009). Planuvannia, orhanizuvannia ta mo­tyvuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky (in Ukrainian).
  • Vatsyk, N. O. (2012). Vytraty na eksportnu diialnist: sutnist, sklad ta zahalna kharakterystyka: Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1, 68-74 (in Ukrainian).