Autotype tone reproduction correction for square raster elements

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kurka P. Z., Lutskiv M. M. № 2 (55) 13-21 Image Image

The article is devoted to the development of the method of correction for two-parameter autotype tone reproduction with a raster element of square shape, the struc­tural scheme of the model; the results of the simulation of the reproduction of a linear raster scale have been presented.

Keywords: correction, autotypic, model, tone reproduction, raster, scale, non­li­nea­rity, inking, characteristics.


 • Baranovskyi, I. V. Yakhymovych, Iu. P. (1998). Polihrafichna pererobka obrazotvorchoi informatsii. Kyiv ― Lviv: IZMN (in Ukrainian).
 • Gultiaev, A. K. (1999). MATLAB 5.2. Imitatcionnoe modelirovanie v srede WINDOWS. Sankt-Peterburg: Korona Print (in Russian).
 • Lutskiv, M. M. & Kurka, P. Z (2015). Model nafarblennia rastrovykh elementiv kruhloi formy: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva. [Ukrainskoi akademii drukarstva], 33, 108-115 (in Ukrainian).
 • Melnychuk, S. I. & Yarema, S. M. (2000). Ofsetnyi druk: Tekhnolohiia ta obladnannia dodrukarskykh protsesiv. Kyiv: UkrNDISVD ― Kha Har (in Ukrainian).
 • Musiiovska, M. M. (2015). Analiz tochnosti pokryttia rastrovoi shkaly farboiu u korotkii drukarkii systemi poslidovnoi struktury: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva. [Ukrainskoi akademii drukarstva], 33, 116-124 (in Ukrainian).
 • Iarema, S. M. & Mamut, B. H (2003). Farbovi ta zvolozhuvalni aparaty, rakelni lakuvalni prystroi drukarskykh mashyn. Kyiv: Ukraina. Blitsinform (in Ukrainian).
 • Lutskiv, M. & Kurka, P. Z. (2015). Model nafarblennia rastrovykh elementiv rombichnoi formy: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva. [Ukrainskoi akademii drukarstva], (2)34, 80-87 (in Ukrainian).
 • Kurka, P. Z. (2016). Kharakterystyky nafarblennia kvadratnykh rastrovykh elementiv u farbo­drukarskii systemi shostoi rozmirnosti: Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva. [Ukrain­skoi akademii drukarstva], (1) 35, 26-33 (in Ukrainian).
 • Lutskiv, M. M. (2012). Tsyfrovi tekhnolohii drukarstva. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
 • Kuznetcov, Iu. V. (2002). Tekhnologiia obrabotki izobrazitelnoi informatcii. Sankt-Peterburg: Peterburskii in-t pechati (in Russian).
 • Ciupalski, S. (2000). Maszyny offsetowe zwojowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Poli­techniki Warszawska (in Polish).