Classification of factors of prepress processes

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Osinchuk O. I., Senkivskyi V. M. № 1 (54) 60-67 Image Image

The factors of prepress processes have been described and analyzed according to results of an expert survey. It has been identified and confirmed that the edition prepress stage includes three processes: planning; artistic and technical design; preparation and output of pages onto physical data carrier. The key of the planning process is the procedure of thematic and production and technical planning. The process of artistic and technical design includes the procedures of preparation of the publishing original, page layout of the edition. In its turn, the preparation and output of pages onto the physical data carrier includes the imposition of pages and the recording of the image onto the physical data carrier. According to the listed processes and procedures, factors of prepress processes have been formed and the classification model of prepress preparation of books has been designed.

Keywords: factors, group of difficulty, artistic and technical design, expert survey, layout, imposition.


 • 1. Ivan’ko, A. F. & Ivan’ko, M. A. (2013). Informacionnye texnologii v izdatel’skom dele. Moskva: MGUP im. Ivana Fedorova (in Russian).
 • 2. Senkivskyi, V. M. & Kozak, R. O. (2008). Avtomatyzovane proektuvannia knyzhkovykh vydan. Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
 • 3. Durnjak, B. V., Pikh, I. V. & Senkivskyi, V. M. (2006). Systemnyj analiz ta optymizacija parametriv knyzhkovykh vydanj. Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
 • 4. Senkivskyi, V. M., Melnykov, O. V. & Olianyshen, T. V. (2008). Model iierarkhii kryteriiv popytu na knyhy. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 1, 155–162 (in Ukrainian).
 • 5. Senkivskyi, V. M. (2007). Model iierarkhii kryteriiv yakosti knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 1, 73–80 (in Ukrainian).
 • 6. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V., Kozak, R. O. & Ripetskyi, R. Y. (2006). Udoskonalena model strukturnoi identyfikatsii skladnoho knyzhkovoho vydannia. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 9, 70–76 (in Ukrainian).
 • 7. Holubnyk, T. S. & Senkivskyi, V. M. (2014). Syntez modelei faktoriv prohnozuvannia yakosti formuvannia montazhnoho spusku knyzhkovykh vydan. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1–2, 56–62 (in Ukrainian).
 • 8. Havenko, S. F., Senkivskyi, V. M. & Senkivska, N. Ye. (2012). Intehralnyi prohnoz yakosti knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 1, 144–148 (in Ukrainian).
 • 9. Havenko, S. F. & Melnykov, O. V. (2000). Otsinka yakosti polihrafichnoi produktsii. La­za­renko, E. T. (Ed.). Lviv: Afisha (in Ukrainian).
 • 10. Havenko, S. F., Pikh, I. V. & Senkivska, N. Ye. (2011). Rozrakhunok alternatyvnykh varian­tiv vypusku vydannia. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 3, 89–94 (in Ukrainian).
 • 11. Predko, L. S. (2009). Proektuvannia dodrukarskykh protsesiv. Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
 • 12. Dobren’kov, V. I. & Kravchenko, A. I. (2004). Metody sociologicheskogo issledovaniya. Moskva: INFRA-M (in Russian).
 • 13. Osinchuk, O. I. (2017). Protses planuvannia v dodrukarskii pidhotovtsi vydannia. Kvalilohiia knyhy: materialy ІХ Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 26 travnia, Lviv, 82–84 (in Ukrainian).
 • 14. Partyko, Z. V. (2001). Zahalne redahuvannia: normatyvni osnovy. Lviv: Afisha (in Ukrainian).
 • 15. Tymoshyk, M. S. (2012). Khudozhnie redahuvannia: teoretychni ta praktychni aspekty. Kyiv: KNUKiM. Teoriia ta istoriia vydavnychoi spravy i redahuvannia (in Ukrainian).
 • 16. Selmenska, Z. M. & Komar, S. M. (2014). Modulna sitka v dyzaini periodychnykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 3, 69–73 (in Ukrainian).