Economic security of fuel and energy complex: theoretical bases of ensuring

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Busaryev D. V. № 2 (57) 159-168 Image Image

The fuel and energy complex of Ukraine today is in a very difficult position due to the political and economic instability that has arisen as a result of the hostilities. This constant negative impact of the main environmental factors destabilizes the economic development of the enterprises of the fuel and energy complex and requires the use of a new mechanism for ensuring the economic security. In addition, significant changes have occurred in the internal environment of domestic enterprises, ranging from lowe­ring the planning system and ending with the use of outdated management technologies. All this does not allow domestic enterprises to function normally, but only to constantly «survive». Therefore, today it is very important to study the theoretical aspects of economic security, as the basis for the formation of an appropriate and modern system for its provision.

The essence of the concept of «economic security» has been researched. The interlevel model of economic security has been formed, which includes the following levels: national, regional, and individualized. The basic approaches to the interpretation of the concept of «economic security of an enterprise» have been defined with the emphasis on the fundamental thought that the author has laid. According to the results of the analysis of scientific literature, its own interpretation of the concept of «economic security of the enterprise» has been formed. On the basis of the conducted research, the definitions of the essence of the concept «economic security of the fuel and energy complex» have been defined. The economic security of the fuel and energy complex should be understood as such a state of the aggregate of enterprises in the electric power industry, coal mining, fuel and oil refining industries, which can protect both the economic interests of each individual enterprise and the strategic interests of the state by applying a range of countermeasures to all types of threats.

A phased scheme of ensuring the economic security for the fuel and energy complex of Ukraine has been suggested. Ensuring the economic security of the fuel and energy complex is a process that provides the diagnosis of both external and internal environment of its operation in order to develop the measures to ensure a stable development, taking into account the government influence and interests. In such process, the effective use of all available resources should play an important role, and a proper assessment of the current level of economic security should be carried out.

Keywords: security, economic security, economic security of an enterprise, econo­mic security of the fuel and energy complex, ensuring the economic security.

doi: 10.32403/1998-6912-2018-2-57-159-168


  1. Yefymenko T.I. (2016). Fiskalna ta monetarna bezpeka nacionalnoyi ekonomiky. Kyiv: Akademiya fininansovogo upravlinnya (in Ukrainian).
  2. Kopytko M.I. (2015). Kompleksne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. Kyiv: Vyshhyj navchalnyj zaklad «Universytet ekonomiky i prava «Krok» (in Ukrainian).
  3. Kruglov M. Y. (1998). Strategycheskoe upravlenye kompanyej. Delovaya lyteratura (in Russian).
  4. Mandzinovska, Kh. O., Shtanhret, A. M., Kotliarevskyi, Ya. V., & Melnykov, O. V. (2016). Finansova bezpeka mashynobudivnoho pidpryiemstva : Metodychni zasady formuvannia ta zabezpechennia. Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  5. Vlasyuk O. S. (2008). Teoriya i praktyka ekonomichnoyi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku. Kyiv: Nacz. in.-t problem. mizhnarod. bezpeky (in Ukrainian).
  6. Amytan V. N. (2000). Ekonomycheskaya bezopasnost : Ponyatye, koncepcyya. Doneczk : Yu­go-Vostok (in Ukrainian).
  7. Zhalila Ya. A. (2013). Innovacijnyj rozvytok promyslovosti yak skladova strukturnoyi transformaciyi ekonomiky Ukrayiny. Kyiv: NISD (in Ukrainian).
  8. Lokhanova N. (2005). Systema upravlinnya stanom ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva: problemy pytannya, koncepciya rozvytku (in Ukrainian).
  9. Belousova I. A. (2010). Modernizaciya systemy ekonomichnoyi bezpeky subyektiv gospo­dars­koyi diyalnosti v procesi upravlinnya vytratamy: dys. doktora ekon. nauk : Kyiv (in Uk­rai­nian).
  10. Heyets V. M. (1998). Koncepciya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. In-t ekon. prognozuvan­nya NAN Ukrayiny (in Ukrainian).
  11. Olejnykova E. A. (1997). Osnovy ekonomycheskoj bezopasnosty (gosudarstvo, regyon, predpryyatye lychnost) Moskva: Byznes YNTEL-Syntez (in Russian).
  12. Bynko Y.F., Shlemko V.T. (1997). Kak obespechyt ekonomycheskuyu bezopasnost Ukrayiny ? Vseukraynskye vedomosty (in Russian).
  13. Muntiyan V.I. (1999.) Ekonomichna bezpeka Ukrayiny. Kyiv: KVICz (in Ukrainian).
  14. Bilokin T. G. (2010). Formuvannya ekonomichnoyi bezpeky krayiny: sutnist ta osoblyvosti: materialy internet-konferenciyi (in Ukrainian).
  15. Abalkyn L. Y. (1994). Ekonomycheskaya bezopasnost: ugrozi i uh otrazhenye. Voprosi eko­no­myky (in Russian).
  16. Kozachenko G. V., Ponomarov V. P., Lyashenko O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryemstva: sutnist ta mexanizm zabezpechennya: Monografiya (in Ukrainian).
  17. Krylenko V. I. (2013). Ekonomichna bezpeka regionu yak skladova zabezpechennya na­cio­nalnoyi ekonomichnoyi bezpeky. Efektyvna ekonomika (in Ukrainian).
  18. Kokovskyj L. (2013). Ekonomichna bezpeka yak obyekt ekonomiko-geografichnogo dosli­dzhen­nya. Geografiya. 1(61) (in Ukrainian).
  19. Kuzenko T. B. (2004). Planuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv v umovax rynko­voyi ekonomiky: Avtoref. dys… kand. ekon. nauk. Kyiv: Yevropejskyj universytet finansiv, informacijnyx system, menedzhmentu i biznesu (in Ukrainian).
  20. Yurkiv N.Ya. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv realnogo sektora na post trans­for­macijnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny (in Ukrainian).
  21. Kolosova A. V. (2001). Ekonomycheskaya bezopasnost xozyajstvennыx system (in Uk­rai­nian).
  22. Zabrodskyi V., Kapustyn N. (1999). Teoretycheskye osnov ocenky ekonomycheskoj bezo­pas­nosty otryasly y fyrmy. (in Ukrainian).
  23. Razdyna E. V. (1998). Ekonomycheskaya bezopasnost: sushhnost y tendency razvytyya: dys... kand. ekon. nauk. (in Ukrainian).
  24. Franchuk V.I. (2008). Osnovy ekonomichnoyi bezpeky: navchalnyj posibnyk Lviv: Lvivskyj derzhavnyj universytet vnutrishnix sprav (in Ukrainian).