Editing features of electronic textbook on journalism for higher educational establishments

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Diedushkina A. V., Fihol N. M. № 2 (53) 327-336 Image Image

The need for a thorough editorial preparation of electronic educational publications for future journalists is described in the article, as such publications, first, get to the prepared educated audience, and secondly, they have an educational goal, which is offset by poor quality of trainings. Electronic textbooks on journalism as educational books win readers’ attention by the numerous benefits of non-printed books, but they require careful scientific study considering numerous flaws both in content and in design.

Keywords: electronic textbook, hypertext, multimedia, layout, editing.


 • 1. Aleksieiev, O. M. & Aleksieieva, H. V. (2011). Otsiniuvannia yakosti elektronnykh navchalnykh vydan. Teoretychni pytannia kultury, osvity ta vykhovannia, 43, 70–73. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_21 (in Ukrainian).
 • 2. Antonova, S. G., Vasil’ev,V. I. & Zharkov I. A. at al. (2002). Redaktorskaja podgotovka izdanij. Moscow: MGUP. Retrieved from http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/index.html?part-008.html (in Russian).
 • 3. Buhaichuk, K. L. (2011). Elektronnyi pidruchnyk: poniattia, struktura, vymohy. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2 (22). Retrieved from http://www.journal.iitta.gov.ua (in Ukrainian).
 • 4. Voronka, H. V. (2015). Hipertekst yak element multymediinoho dovidkovoho vydannia. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva]. Seriia : Sotsialni komunikatsii, 2, 26–33. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzck_2015_2_5 (in Ukrainian).
 • 5. Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia (1996). DSTU 3017-95 from 1st December 1996. Kiev: Derzhspozhyvstandart Ukrainy )in Ukrainian).
 • 6. Vydannia elektronni. Osnovni vydy ta vykhidni vidomosti (2010). DSTU 7157:2010 from 7th July 2010. Kiev: Derzhspozhyvstandart Ukrainy (in Ukrainian).
 • 7. Dubina, N. (2011). Vosemnadcat’ pravil klassicheskoj tipografiki. Komp’juart, 7, 8–11 (in Russian).
 • 8. Zharkov, I. A. (2002). Tehnologija redakcionno-izdatel’skogo dela. Moscow: MGUP (in Russian).
 • 9. Latyshev, L. K. (2008). Tehnologija perevoda. Moscow: Izdatel’skij centr «Akademija» (in Russian).
 • 10. Lytvyn, A. V. (2010). Elektronni navchalni posibnyky i pidruchnyky dlia PTNZ. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 23, 284–290 (in Ukrainian).
 • 11. Mil’chin, A. Je. (2005). Metodika redaktirovanija teksta. Moscow: Logos (in Russian).
 • 12. Nakorjakova, K. M. (2004). Literaturnoe redaktirovanie. Moscow: Izdatel’stvo IKAR (in Russin).
 • 13. Sergienko, P. I. (2009). Lingvokognitivnye osobennosti jelektronnogo giperteksta. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow (in Russian).
 • 14. Sizova, K. L. & Alekseienko, N. M. (2006). Osoblyvosti roboty redaktora nad navchalnymy vydanniamy. Nauk. zap. In-tu zhurnalistyky, 25, 175–178 (in Ukrainian).
 • 15. Fiialka, S. B. (2008). Pryntsypy orhanizatsii elektronnykh navchalnykh vydan iz kulturoznavstva. In-t zhurnalistyky. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2348 (in Ukrainian).
 • 16. Jakovenko, T. V. & Pustovalov, I. V. (2007). Obzor trebovanij k sozdaniju jelektronnyh uchebnikov. Problemi іnzhenerno-pedagogіchnoї osvіti, 18–19, 201–209. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2007_18-19_25 (in Russian).