Financial statements in accounting and analytical support system of enterprise financial security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Maliarchuk I. I., Stetsiv L. P. № 1 (54) 163-169 Image Image

The economic meaning of notions “the financial security of the enterprise” and “the system of the accounting and analytical support” has been clarified in this article. It has defined the place of financial statements in the system of accounting and analytical support ensuring financial security of the entity. Methodological approaches have been studied to evaluate the financial security of the enterprise on the basis of national and international indicators of financial statements.

Keywords: financial statements, financial security of the enterprise, accounting and analytical support.


  • 1. Rzayev, H.I. (2015). Finansova zvitnist’ pidpryyemstv: analitychni mozhlyvosti ta perspektyvy vykorystannya. Kamʼyanets’-Podil’s’kyy (in Ukrainian).
  • 2. Zakon Ukrayiny (2003). Pro osnovy natsional’noyi bezpeky Ukrayiny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (in Ukrainian).
  • 3. Susidenko, O. V. (2016). Finansova bezpeka pidpryyemstva: teoriya, metody, praktyka: monohrafiya. Kyiv: Tsentr navchl’noi literatury (in Ukrainian).
  • 4. Hnylyts’ka, L.V. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
  • 5. Ionin, Ye. Ye. & Bespalova, A.H. (2014). Analitychne pidgruntya zabezpechennya finansovoyi bezpeky subyektiv hospodaryuvannya. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya». Seriya «Ekonomika». 2014. Vol. 27, 126–131 (in Ukrainian).
  • 6. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny (2013). Natsional’ne polozhennya (standart) bukhhal­ters’koho obliku 1 Zahal’ni vymohy do finansovoyi zvitnosti. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua (in Ukrainian).
  • 7. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny ta Fondu derzhavnoho mayna Ukrayiny (2001). Po­lo­zhennya pro poryadok zdiysnennya analizu finansovoho stanu pidpryyemstv, yaki pidlya­hayut’ pryvatyzatsiyi. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1021-01 (in Ukrainian).