Formation of the mechanism for managing the financial stability of the publishing and printing enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Yaremyk Kh. Ya., Yaremyk M. I. № 1 (62) 142-153 Image Image

Publishing and printing companies are required to focus their attention on solving the problem of improving the effectiveness of financial stability management in order to overcome the crisis, including financial support activities. The purpose of this article is to substantiate the theoretical and methodological principles of formation of a mechanism for managing financial stability of the publishing and printing company. The essence of the concept of «mechanism for managing the financial stability of the enterprise» is studied, which allows to highlight the existing approaches in its interpretation. Among the features that have an impact on the formation of the performance of companies in the publishing and printing industry, there are: the limited effects of the law of supply and demand for the conditions of the publishing market; the difficulty of forecasting long-term demand for publishing products; limited segments of product markets; publishing needs financial support at the state level. The purpose of implementation of the mechanism for managing financial stability of the publishing and printing company is justified, which consists in achievement by an entity the optimal level of financial stability at which solvency, creditworthiness, investment attractiveness are provided. The main tasks of the process of managing the financial stability of publishing and printing companies are highlighted. The following sequence of stages of formation of the mechanism for managing financial stability of the publishing and printing enterprise is presented: definition of the goals, subjects and objects of management; detection of controls; determination of methods to influence on the management factors; developing a strategy to ensure financial stability; monitoring the state of financial stability. The process of building a mechanism for managing financial stability is structured within the activities of publishing and printing companies using the basic elements: functions (accumulation, control, regulatory); financial management methods, levers, instruments and support systems.

Keywords: financial stability, publishing and printing enterprise, mechanism for managing, methods, system, factors, strategy, financial levers, financial instruments.

doi: 10.32403/1998-6912-2021-1-62-142-153


 • 1. Kochetkov, V. M., & Voloshanenko, Ye. V. (2014). Vyiavlennia zahrozy bankrutstva pidpry­iemstv vydavnycho-polihrafichnoi haluzi na osnovi dyskryminantnykh modelei: Eko­no­michnyi visnyk Donbasu, 1 (35), 74–78. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_13 (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 2. Shtanhret, A. M., Vorobiov, V. I., & Petrashova, O. M. (2010). Udoskonalennia metodychnoho zabezpechennia antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh VPH. Kyiv : UkrNDSVD (in Ukrainian).
 • 3. Mokhonko, H. A. (2009). Vplyv nestabilnoho rynkovoho seredovyshcha na stratehichnu stiikist pidpryiemstv vydavnycho-polihrafichnoi haluzi: Investytsii: praktyka ta dosvid, 20, 49–53 (in Ukrainian).
 • 4. Perederiienko, N. I., & Chaban, O. K. (2016). Upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpry­iemstv vydavnycho-polihrafichnoi haluzi. KhKhIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia z problem vydavnycho-polihrafichnoi haluzi : tezy dopovidei. (26 lystopada 2016 r.). Kyiv : UkrNDISVD. Retrieved from ttps://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19092/3/Perederiienko_Chaban_Upravlinnia-finansovoiu-stiikistiu.PDF (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 5. Savytska, H. V. (2015). Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva. 2-he vyd., vypr. i dopov. Kyiv : Znannia (in Ukrainian).
 • 6. Shtejkina, M. V. (2011). Upravlenie finansovoj ustojchivost’ju predprijatija: Voprosy ekonomiki i prava, 6. Retrieved from https://law-journal.ru/files/pdf/201106/201106_151.pdf (data zvernennja: 12.05.2021) (in Russian).
 • 7. Donchenko, T. V. (2010). Teoretychni osnovy formuvannia mekhanizmu upravlinnia finan­so­voiu stiikistiu pidpryiemstva: Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1, 1, 23–27. Retrieved from http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3037/1.pdf (data zver­nen­nia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 8. Gukova, A. V., Anikina, I. D., & Kirov, A. V. (2013). Mehanizm upravlenija finansovoj ustojchivost’ju firmy v kontekste resursno-faktornogo pohoda: Finansovyj zhurnal, 2, 75–84. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-upravleniya-finansovoy-ustoychivostyu-firmy-v-kontekste-resursno-faktornogo-podhoda (data zvernennja: 12.05.2021) (in Russian).
 • 9. Maslennikov, Ye. I. (2015). Mekhanizm upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pid­pryiemstva: Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3928 (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 10. Verzun, A. O. (2013). Teoretychni pidkhody do formuvannia ta zabezpechennia finansovoi stiikosti pidpryiemstv: Ahrosvit, 15. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/15_2013/12.pdf (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 11. Skliar, H. P., & Pedyk, O. O. (2010). Mekhanizm zabezpechennia finansovoi stiikosti pid­pryiemstv spozhyvchoi kooperatsii ta yoho udoskonalennia v umovakh perekhidnoi ekonomiky: Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, 3, 83–88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_3_15 (data zver­nennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 12. Shcherban, O. D. (2018). Mekhanizm zabezpechennia ta stabilizatsii finansovoi stiikosti na pidpryiemstvi: Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», 1–2 (44), 151–155. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bnav_2018_1(2)__34.pdf (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).
 • 13. Herashchenko, I. O. (2017). Mekhanizm upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva: Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KhPI». Ser.: Ekonomichni nauky. Kharkiv : NTU «KhPI», 24 (1246), 124–128. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31204 (data zvernennia: 12.05.2021) (in Ukrainian).