Franko studies in the scientific heritage of Myroslav Butryn

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Levytska O. S. № 2 (55) 264-271 Image Image

The overview of publications by the reknown scholar and bibliographer Myroslav Butryn dedicated to Ivan Franko has been done. The main vectors of Franko studies by Butryn have been analyzed alongside with the stress on the contribution to the development of Franko’s bibliography. The article is supplemented with Butryn’s Franko studies bibliographical list of publications.

Keywords: bibliography, Franko studies, Myroslav Butryn, Ivan Franko, bibliography index, review.


 • 1. Butryn M. (1998). Bibliohrafichna frankiana. Ivan Franko — pysmennyk, myslytel, hro­ma­dianyn : materialy Mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 25–27 veresnia 1996 r.). S. 142 (in Uk­rai­nian).
 • 2. Butryn M. (1977). Bibliohrafiia frankivskoi bibliohrafii (1882–1975 rr.). Ukrainske lite­ra­tu­ro­znavstvo. Vyp. 28 : Ivan Franko : st. i materialy. S. 116–135 (in Ukrainian).
 • 3. Butryn M. (1990). Vydavnycho-knyhotorhovelna bibliohrafiia na Ukraini u druhii polovyni KhIKh st. Polihrafiia i vydavnycha sprava. Vyp. 26. S. 155–165 (in Ukrainian).
 • 4. Butryn M. (1983). Stan i zavdannia suchasnoi frankoznavchoi bibliohrafii. Ukrainske lite­ra­tu­roznavstvo. Vyp. 40 : Ivan Franko : st. i materialy. S. 94 (in Ukrainian).
 • 5. Kanevska L. Bibliohrafiia zarubizhnoho frankoznavstva: suchasnyi stan i perspektyvy opra­tsiu­vannia. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia filol. 2010. Vyp. 51. S. 114–121 (in Ukrainian).
 • 6. Konta R. (2014). Istoriohrafichni ta bibliohrafichni uzahalnennia naukovoi spadshchyny I. Fran­ka v doslidzhenniakh suchasnykh vitchyznianykh vchenykh: etnolohichnyi aspekt. Etnichna istoriia narodiv Yevropy. № 42. S. 53–59 (in Ukrainian).
 • 7. Kulai H. Myroslav Butryn (1926–2000) — ukrainskyi bibliohraf, literaturoznavets, pedahoh. Za­pysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka. Lviv, 2006. Vyp. 14. S. 515–521 (in Uk­rainian).
 • 8. Lutsyshyn O. (2007). Myroslav Oleksandrovych Moroz. Visnyk Lviv un-tu. Seriia: Kny­ho­znavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii. Vyp. 2. S. 261 (in Ukrainian).
 • 9. Myroslav Butryn (1926–2000) : biobibliohrafichnyi pokazhchyk / ukl. O. Stadnyk ; [nauk. red. O. Levytska]. Lviv : Ukrainska akademiia drukarstva, 2016. 96 s. : il., portr. (in Ukrainian).
 • 10. Stadnyk O. (2015). Biobibliohrafiia yak vazhlyvyi ob’iekt naukovykh doslidzhen Myroslava But­ry­na. Naukovi zapysky. Vyp. № 1 (50). Seriia «Sotsialni komunikatsii». S. 311–317 (in Ukrainian).
 • 11. Stadnyk O. (2011). Frankoznavstvo yak ob’iekt naukovykh doslidzhen u tvorchii spadshchyni Myroslava Butryna. Tezy dopovidei naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko-vykla­dats­koho skladu, naukovykh pratsivnykiv i aspirantiv. S. 151 (in Ukrainian).
 • 12. Butryn M. (1990). Vydavnycho-knyhotorhovelna bibliohrafiia na Ukraini u druhii polovyni 19 st. Polihrafiia i vydavnycha sprava. Vyp. 26. S. 161 (in Ukrainian).