Identification of threats to economic security of small businesses and formation of counteraction algorithm

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Krystyniak M. B. № 2 (53) 270-276 Image Image

The article deals with the classification of threats to the economic security of small businesses in Ukraine. The essence of the concept of “threat” has been defined; the classification of threats has been analyzed in detail; the algorithm for their counteraction has been developed in accordance with it.

Keywords: company economic security, threat, classification of threats to economic security, system of economic security.


  • 1. Vorotina, L. I. (2011). Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya upravlinnya ekonomich­noyu bezpekoyu pidpryyemstva. Visnyk Skhidnoyevropeys’koho u-tu ekonomiky i me­nedzhmentu. Ekonomika i menedzhment, 1 (9) (in Ukrainian).
  • 2. Varnaliya, Z. S. (ed.) (2009). Ekonomichna bezpeka. Kiev: Znannya (in Ukrainian).
  • 3. Vorotina, L. I. (2001). Malyy biznes ta pidpryyemnytstvo v rynkovykh umovakh hospo­daryuvannya. Kiev: V-vo Yevropeys’koho un-tu (in Ukrainian).
  • 4. Shtanhret, A. M., Lozovyts’kyy, D. S., Kotlyarevs’kyy, Ya. V. & Karayim, M. M. (2013). Osnovy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv. L’viv: UAD (in Ukrainian).
  • 5. Shtanhret, A. M. & Kotlyarvs’kyy, Ya. V. (2010). Zahroza yak klyuchovyy element systemy bezpeky. Visnyk (L’viv. in-t ekon. i turyzmu), 5, 20–27 (in Ukrainian).
  • 6. Ortyns’kyy, V. L., Kernyts’kyy, I. S. & Zhyvko, Z. B. (2009). Ekonomichna bezpeka pid­pryyemstv, orhanizatsiy ta ustanov. Kiev: Pravova yednist’ (in Ukrainian).