Information support of management of enterprise potential

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Bozhenko O. M. № 2 (53) 189-197 Image Image

The theoretical problems of essence and value of information and information support of management of a modern enterprise and its potential have been studied. The need for information support of management decisions regarding the organization of the company activity, ensuring its efficiency and competitiveness have been marked. The necessity of the formation of information service mechanism and the creation of the company effective information system that can provide timely the management of actual and accurate information of internal and external environment of the enterprise functioning. The attention is focused on the importance of using the latest computer and telecommunications technology, forming the basis for its highly efficient information management technologies, which offer opportunities for the rational organization of information processes, improve their flexibility and dynamism, expanding the array of analyzed data in decision-making process and improving the quality of the company management.

Keywords: management, information, information resources, information support of management, information systems, information and communication technology.


  • 1. Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii». 4 liutoho 1998 r. №74/98-VR. Retreived from docs.dtkt.ua>ua/doc/1086.74.0 (in Ukrainian).
  • 2. Zakon Ukrainy «Pro informatsiiu» iz zminamy i dopovnenniamy, vnesenymy Zakonom Ukrainy vid 6 kvitnia 2000 roku №1642-III. Retreived from alex-ua.com>Lawdoc/zakon2.html v (in Ukrainian).
  • 3. Poprozman, O. I. (2013). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 1, 49–52 (in Ukrainian).
  • 4. Denysenko, M. P., Holubieva, T. S., & Kolos, I. V. (2009). Informatsiine zabezpechennia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpryiemstva. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Lviv: V-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» (in Ukrainian).
  • 5. Tsybulska, E. I. (2011). Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva. Kharkiv: V-vo NUA (in Ukrainian).
  • 6. Sytnyk, V. F., Pysarevska, T. A., Yeromina, N. V., & Kraieva, O. S. (2001). Osnovy informatsiinykh system. V. F. Sytnyk (Ed). Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
  • 7. Vdovychenko, R. P., & Kucherenko, M. V. Sutnist poniattia «informatsiinoho zabezpechennia» v diialnosti pidpryiemstva. Retreived from rusnauka.com>10_DN2012/Economics/6_106650.doc.html (in Ukrainian).
  • 8. Varnalii, Z. S., & Klevchik, L. L. (2015). Vplyv rozvytku informatyzatsii suspilstva ta informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na intehratsiiu u hlobalnyi rynok faktoriv vyrobnytstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 8, 66–69 (in Ukrainian).