Main aspects of personnel security of an enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khalina O. V., Kozachenko N. O. № 2 (55) 133-142 Image Image

The article describes the main approaches to the formation of the system of personnel security of an enterprise. The algorithm of forming the system of personnel security of an enterprise has been outlined. The main aspects of the system has been determined to ensure the personnel safety and to analyze their impact on the economic security of the enterprise. It has been suggested to improve the interaction of actors in the safety regulation of the system of personnel security of an enterprise.

Keywords: personnel security, stages of personnel security, recruitment system, loyalty system.


  • Arefieva, O. V., & Lytovchenko, O. Iu. (2008). Kadrova skladova v systemi ekonomichnoi bezpe­ky mashynobudivnykh pidpryiemstv: Aktualni problemy ekonomiky, 11, 95–100 (in Ukrainian).
  • Gavrilova, O. (2014). Postroenie effektivnoi sistemy naima personala: osnovnye slozhnosti i sposoby ikh preodoleniia: Novosti menedzhmenta. 6, 12–18 (in Russian).
  • Ivanov, V. V. (2006). Identifikatciia, autentifikatciia… loialnost! Spetcialnaia tekhnika, 2, 21–25 (in Russian).
  • Kirichenko, O. A. (2002). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Kyiv: Znan­nia-Pres (in Ukrainian).
  • Krasnomovets, V. A. (2012). Metody zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva: Vis­nyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Vyp. 3(59), 142–143. Seriia «Ekonomika» (in Ukrainian).
  • Lobza, A. V., Bikova, A. M., & Semenova, L. Iu. (2016). Pidkhody do stvorennia efek­tyvnoi systemy naimu personalu vitchyznianykh pidpryiemstv: Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho un-tu, 3, 245–252 (in Ukrainian).
  • Lohinova, N. I. (2009). Mistse kadrovoi bezpeky v ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva: Ko­munalnoe khaziaistvo horodiv: Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk, 87, 371–376 (in Ukrainian).
  • Cherednychenko, N. V. (2009). Kadrova bezpeka yak skladova chastyna bezpeky pidpry­iem­stva: Tezy naukovo-praktychnoi konferentsii, 28 serpnia 2009 roku. Sumy: SumDU, (in Ukrai­nian).
  • Chumarin, I. G. (2003). Chto takoe kadrovaia bezopasnost: Kadri predpriiatiia, 2, 34–41 (in Russian).