Main components of the development mechanism of the enterprise innovative potential

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kobryn L. Y. № 2 (55) 230-235 Image Image

The article deals with theoretical and methodological approaches and the necessity of creating a systematic approach to the formation and development of the innovative potential of the enterprise in the modern conditions of management. In order to increase the competitiveness of the enterprise, it has been suggested to create a mechanism for the development of innovative potential. The introduction of this mechanism is possible on the basis of the creation and interaction of the main components: forecasting and planning systems, organizational and information support systems, incentive systems for innovation development and the financing system of innovation processes.

Keywords: innovations, innovation potential, innovative development, forecasting of innovation activity, organizational and informational support, motivation of innovation activity, financing, management, enterprise, market, competitiveness.


  • Zianko, V. V. (2008). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia (in Ukrainian).
  • Denysenko, M. P., Mykhailova, L. I., Hrytsenko, I. M., & Hrechan, A. P. ta in. (2008). Investytsiino-innovatsiina diialnist: teoriia, praktyka, dosvid. Sumy: VTD «Universytetska kny­ha» (in Ukrainian).
  • Orlova, V. M. (2015). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva: Ekonomichnyi no­be­livskyi visnyk, 1(8), 79–84 (in Ukrainian).
  • Za red. Illiashenka S. M. (2005). Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pid­pryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi. Sumy: VTD «Universytetska knyha» (in Ukrainian).
  • Za red. Illiashenka S. M. (2005). Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi. Sumy: VTD «Universytetska knyha» (in Ukrainian).
  • Trifilova, A. A. (2003). Upravlenie innovatcionnym razvitiem predpriiatiia. Moskva: Finan­sy i statistika (in Russian).
  • Chukhrai, N. (2002). Formuvannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva: marketyn­hove i lohistychne zabezpechennia. Lviv: Vydavnytstvovo NU «Lvivska politekhnika» (in Ukrainian).