Methodical approaches of assessment of the enterprise investment security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Yaremyk Kh. Ya., Yaremyk M. I. № 2 (59) 152-163 Image Image

The article presents the study of the essence of the concept of the enterprise investment security and reveals different approaches to its interpretation. Scientists define the concept of the enterprise investment security as a secure investment process; the state of the efficient use of resources and market opportunities; the security status of the enterprise (of the object of investment, the investor and their stakeholders); the degree of alignment of the long-term economic interests of the enterprise with the influence of the external environment; as well as identified with investment security of investment projects.

The factors based on the external and internal influence on the investment security of the enterprise have been distinguished, which facilitates their search and analysis, and also allows the enterprise to minimize risks and increase the efficiency of its activity.

It has been revealed that there is no single methodological approach to the assessment of the level of the enterprise investment security. Methodical approaches of assessment of the enterprise investment security have been analyzed, which made it possible to organize them into such components: an indicative approach; with the use of indicators of assessment of investment efficiency; the determination of the state of the enterprise investment security based on clustering of objects; a complex approach. An indicative methodical approach is the most common. The following assessment methods are deve­loped based on it using indicators (reference values) of the investment component of the enterprise economic security; using a system of indicators and determining an integral index to the assessment of the enterprise investment security level. A complex approach to the assessment of the enterprise investment security provides the following methods: based on the allocation of groups of threats of internal and external nature in terms of functional components; the assessment of investment security of the enterprise by analyzing investment project security threats.

The shortcomings of the methodological tools of assessing the enterprise investment security have been identified and the reasons that reduce its effectiveness have been stated. The directions for improvement of the assessment of investment security of the enterprise have been suggested.

Keywords: the enterprise investment security, investment activity, security level assessment, methodological approaches, internal and external threats, indicative ap­proach, functional components of security, complex assessment, system of indicators.

doi: 10.32403/1998-6912-2019-2-59-152-163


 • 1. Berliak, H. V. (2015). Teoretychni pidkhody do analizu investytsiinoi bezpeky pidpryiemstva: Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 1 (45), 1, 234–238 (in Ukrainian).
 • 2. Vasyltsiv, T. H. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekha­nizmy zmitsnennia. Lviv : Aral (in Ukrainian).
 • 3. Ortynskyi, V. L., Kernytskyi, I. S., Zhyvko, Z. B., & Kernytska, M. I. ta in. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva, orhanizatsii ta ustanov. Kyiv : Pravova yednist (in Ukrainian).
 • 4. Kyrychenko, O. A., Denysenko, M. P., & Sidak, V. S. ta in. (2010). Ekonomichna bezpeka sub’iektiv hospodarskoi diialnosti v umovakh hlobalnoi finansovoi kryzy. Kyiv : IMB Universytetu «KROK» (in Ukrainian).
 • 5. Endovitckii, D. A. (2001). Kompleksnyi analiz i kontrol ynvestitcionnoi deiatelnosti: me­to­dologiia i praktika. Moskva : Finansy i statistika (in Russian).
 • 6. Yevtushenko, S. V. (2012). Diahnostyka stanu investytsiinoi bezpeky knyzhkovoi drukarni: Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1125 (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 7. Yermak, O. O. (2012). Suchasni metody doslidzhennia investytsiinoi bezpeky derzhavy: Zbir­nyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 1, 136–142. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_16 (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 8. Kyrylenko, V. I. (2005). Investytsiina skladova ekonomichnoi bezpeky. Kyiv : KNEU (in Uk­rainian).
 • 9. Kyrylov, O. D. (2011). Investytsiina urazlyvist mashynobudivnoho pidpryiemstva: Chasopys ekonomichnykh reform, 2, 84–86 (in Ukrainian).
 • 10. Kudriavtsev, V. M. (2011). Metodyka otsiniuvannia investytsiinoi bezpeky transportnoho pidpryiemstva: Biznes-inform, 12, 33–36. Retrieved from http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-12_0-pages-33_36.pdf (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 11. Mishchuk, Ye. V., & Adamovska, V. S. (2015). Analiz zahroz investytsiinii bezpetsi pid­pryiemstva ta investoriv: Ekonomika ta derzhava, 1, 30–32. Retrieved from http://www.eco­nomy.in.ua/?op=1&z=3042&i=5 (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 12. Mishchuk, Ye. V., & Kashubina, Yu. B. (2015). Definitsii ekonomichnoi katehorii «investytsiina bezpeka»: Investyiii: prktyka ta dosvid, 2, 12–16. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2015/4.pdf (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 13. Moiseienko, I. P., Mahas, N. V., & Popovichenko, Yu. A. (2011). Metodychni osnovy otsi­niu­vannia ekonomichnoi bezpeky sub’iektiv hospodariuvannia: Naukovi pratsi MAUP, 3 (30), 87–91 (in Ukrainian).
 • 14. Skrypko, T. O., & Miziuk, B. M. (2013). Otsiniuvannia rivnia investytsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv za dopomohy indykatoriv investytsiinoi bezpeky: Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika»: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 767, 225–232 (in Ukrainian).
 • 15. Poberezhna, N. M. (2013). Investytsiina skladova ekonomichnoi bezpeky: Visnyk Na­tsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, 679 (1040), 179–185. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67_31 (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 16. Polozova, T. V. (2015). Model otsinky rivnia innovatsiino-investytsiinoi bezpeky pid­pryiemstva: Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 11, 5, 86–91. Retrieved from http://openarchive.nure.ua/handle/document/6932/1/Polozova_2015_s.%2086-91.pdf (data zvernennia: 05.10.2019) (in Ukrainian).
 • 17. Polozova, T. V. (2015). Poniattia innovatsiino-investytsiinoi spromozhnosti pidpryiemstva v konteksti ekonomichnoi bezpeky: Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 1 (45), 1, 153–156 (in Ukrainian).