Model of ink application on raster elements of square shape

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kurka P. Z. № 1 (52) 100-107 Image Image

The model of ink application of raster elements has been developed, the characteristics of ink application on elements of square shape have been defined and designed and their properties have been analyzed.

Keywords: screening, printing elements, tone reproduction, ink application, precision, modelling, nonlinearity.


 • 1. Baranovskyi, I. V., & Yakhymovych, Iu. P. (1998). Polihrafichna pererobka obrazotvorchoi informatsii: navch. Posibnyk. Kiev–Lviv : IZMN (in Ukrainian).
 • 2. Baranovskyi, I. V., Lutskiv, M. M., Fil, L. V., & Chernozubova, H. A. (2013). Pobudova i analiz kharakterystyky kastruvannia. Naukovi zapysy, 4(45), 102–110 (in Ukrainian).
 • 3. Baranovskyi, I. V., & Fil, L. V. (2013). Analiz kharakterystyky rastruvannia dlia rombichnoho rastrovoho elementa. Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 30, 150–157. (in Ukrainian).
 • 4. Blatner, D. (1999). Skanirovanie i rastrovanie izobrazhenii. Moscow: EKOM (in Russian).
 • 5. Gultiaev, A. K. (1999). MATLAB 5.2. Imitatcionnoe modelirovanie v srede WINDOWS. SPb: KoronaPrint (in Russian).
 • 6. Kuznetcov,Iu. V. (2002). Tekhnologiia obrabotki izobrazitelnoi informatcii. SPb : Peterburskii in-t pechati (in Russian).
 • 7. Lutskiv, M. M. (2012). Tsyfrovi tekhnolohii drukarstva. — Lviv : UAD (in Ukrainian).
 • 8. Lutskiv, M., & Kurka, P. Z. (2015). Model nafarblennia rastrovykh elementiv kruhloi formy. Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 33,108–115 (inUkrainian).
 • 9. Melnychuk, S. I., & Yarema, S. M. (2000).Ofsetnyi druk: Tekhnolohiia ta obladnannia dodrukarskykh protsesiv. Kiev: UkrNDISVD-KhaHar (in Ukrainian).
 • 10. Musiiovska, M. M. (2015). Analiz tochnosti pokryttia rastrovoi shkaly farboiu u korotkii drukarkii system iposlidovnoi struktury. Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva, 33, 116–124 (in Ukrainian).
 • 11. Yarema, S. M., & Mamut, B. H. (2003). Farbovi ta zvolozhuvalni aparaty, rakelni lakuvalni prystroi drukarskykh mashyn. Kiev: Ukraina. Blitsinform (in Ukrainian).
 • 12. Fil, L. V. (2013). Analiz neliniinosti kharakterystyk rastruvannia dlia elementa kvadratnoi formy. Kvalilohiia knyhy, 1 (in Ukrainian).
 • 13. Stefanyshyn, N. I. (2001). Suchasni tekhnolohii tsyfrovoho rastruvannia / N. I. Stefanyshyn, M. V. Shovheniuk // Komp’iuterni tekhnolohii drukarstva : zb. nauk. prats [Ukr. akad. drukarstva]. № 6.