Modern media market: content and geographical aspects

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Punchak L. A. № 1 (54) 105-110 Image Image

In the article, the author considers the convergence as one of the main factors influencing the formation of the modern media market. It has been determined that media products are characterized by the content and geographic profiles, different combinations of which require new approaches to the development of competitive strategies in the market. We have revealed enhancing of their impact on the content of the media market, based on the analysis of changes in the character of media products consumption.

Keywords: geographic market, competition, convergence, content, media market, consumption.


 • 1. Albarran, A. (2009). Menedzhment elektronnykh ZMI. Kyiv: «Nauka» (in Ukrainian).
 • 2. Bilous, A. (2013). Suchasnyi stan media-industrii Ukrainy. Chasopys kartohrafii, 7, 163–174 (in Ukrainian).
 • 3. Bradov, V. (2013). Upravlinska kontseptsiia yak chynnyk uspishnosti reformuvannia derzhavnykh ta komunalnykh ZMK v umovakh mediarynku. Informatsiine suspilstvo, 18, 98–102 (in Ukrainian).
 • 4. Hoian, O. (2005). Komertsiine radiomovlennia: zhurnalistyka i pidpryiemnytstvo v radioefiri. Kyiv : Instytut zhurnalistyky Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenko (in Ukrainian).
 • 5. Dubovyk, O. (2005). Upravlinnia marketynhovymy doslidzhenniamy u protsesi formuvannia konkurentnykh perevah. Lviv: LBI NBU (in Ukrainian).
 • 6. Ivanov, V. (2008). Suchasnyi media-menedzhment: shliakhy rozderzhavlennia ukr.presy. Kyiv: TsVP, AUP (in Ukrainian).
 • 7. Kovpak, V. (2012). Rozbudova typolohichnoi struktury novykh media. Dialoh, 15, 137–146 (in Ukrainian).
 • 8. Kotler, F. (2012). Osnovy marketynga. Kyiv: Izdatelskyi dom «Vyliams» (in Russian).
 • 9. Krainikova, T. (2012). ZMI v umovakh hlobalnoi transformatsii mediaspozhyvannia. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 6, 38–42 (in Ukrainian).
 • 10. Mudrak, L. (2013). Konverhentni media yak naukova katehoriia ta subiekt informatsiinoho prostoru. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 256–267 (in Ukrainian).
 • 11. Obiem reklamnogo rynka Ukrainy 2015. Ekspertnaia otsenka Vseukraynskoi reklamnoi koalytsyy. Retrieved from: http://www.adcoalition.org.ua/adv/statistics (in Russian).
 • 12. Khabiuk, O. (2012). Kontseptualni osnovy media-ekonomiky. Lviv: LNU imeni Ivana Franka (in Ukrainian).