Organization of the internal control system of an enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Novyk I. V. № 2 (55) 188-196 Image Image

Тhe article discusses the concept and purpose of internal control, its essence, objects, subjects, and elements of the internal control system. The organizational forms of internal control have been studied. The place of the system of internal control in the organizational structure of the enterprise has been determined. The definition of co-sourcing, the advantages of using the cosourcing in the enterprise have been presented. The main stages of the process of organization of the system of internal control in small businesses have been reviewed.

Keywords: risk, security system, control, internal control system, control process, elements of internal control system, organization form of internal control, co-sourcing.


 • Andreev, V. D. (2010). Sistema vnutrikhoziaistvennogo kontrolia: osnovnye poniatiia: Audi­torskie vedomosti, 35–41 (in Russian).
 • Bogdanovich, I. S., & Soboleva, O. A. (2014). Mesto vnutrennego kontrolia v sisteme uprav­leniia predpriiatiem i forma ego organizatcii: Vestnik PskovGU. Seriia «Ekonomicheskie i tekhnicheskie nauki», 5, 66–76 (in Russian).
 • Pod red. Azriliiana, A. N. (1998). Bolshoi ekonomicheskii slovar. Moskva: Fond «Pravovaia kultura» (in Russian).
 • Burtcev, V. V. (2012). Osnovnye napravleniia sovershenstvovaniia vnutrennego kontrolia v organizatcii. Auditorskie vedomosti, 10, 42–47 (in Russian).
 • Hutsalenko, L. V., Kotsupatryi, M. M., & Marchuk U. O. (2014). Vnutrishnohospodarskyi kon­t­rol. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» (in Ukrainian).
 • Dikan, L. V., & Shulha, N. M. (2009). Vnutrishnohospodarskyi kontrol. Konspekt lektsii. Khar­kiv: KhNEU (in Ukrainian).
 • Korinko, M. D. (2007). Kontrol ta analiz diialnosti sub’iektiv hospodariuvannia v umovakh yii dyversyfikatsii: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia. Kyiv: DP «Inform.-analit. ahentstvo» (in Ukrainian).
 • Makalskaia, A. K. (2007). Vnutrennyi audyt. Moskva: Yzdatelstvo «Delo y servys» (in Russian).
 • Melnyk, M. V., Panteleev, A. S., & Zvezdyn, A. L. (2011). Revyzyia y kontrol. Moskva: Knor­us (in Russian).
 • Mykhailenko, V. (2011). Vnutrennyi kontrol y eho mesto v obespechenyy ekonomycheskoi bezopasnosty: Kontrol, 9–10, 68–78 (in Russian).
 • Orlova, O. E. (2012). Vnutrennyi kontrol: orhanyzatsyonnyi aspekt: Aktualnye voprosy bukh­hal­terskoho ucheta y nalohooblozhenyia, 21, 56–60 (in Russian).
 • Sokolov, B. N., Rukyn, V. V. (2007). Systemy vnutrenneho kontrolia (orhanyzatsyia, me­to­dyky, praktyka). Moskva: ZAO «Yzdatelstvo «Ekonomyka» (in Russian).
 • Sonyn, A. (2004). Vnutrennyi audyt dlia uspeshnoi kompanyy: Konsultant, 19, 20–25. (in Russian).
 • Khmelev, S. A. (2011). Sozdanye sluzhby vnutrenneho kontrolia v systeme ekonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia: Vektor nauky THU, 1, 285–288 (in Russian).