Removal of waste from die-cut cardboard blanks (experimental evaluation of technological load)

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kandiak N. M., Olishkevych V. Yu., Ternytskyi S. V. № 2 (55) 47-60 Image Image

In this article, the research of technological efforts that arise during the operation of waste removal from the die-cut sheet of cardboard has been carried out. This allows getting the exact and systematized value of the destroying force of connecting bridges that depends on the thickness, type and direction of fibers disposition of cardboard. The method and means of research of the technological destroying efforts of connecting bridges has been improved, which allows to obtain the dependence of the destruction effort on the vertical movement of the destructive tool. The article presents the analysis of the influence of sizes of connecting bridges and apertures in a matrix plate (stripping board) on the value of the force of their destruction. The next studies of loads in the automatic machines for the improvement of technical means are foreseen on the obtained results.

Keywords: cardboard consumer packaging, die-cutting, connecting bridges, tech­nological destruction effort, cardboard, internal waste, front trim.


  • Rehei, I. I. (2011). Spozhyvche kartonne pakovannia (materialy, proektuvannia, obladnannia dlia vyhotovlennia). Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  • Volchko, A. A., & Havva, O. M. (2002). Prystroi dlia formuvannia kartonnykh pachok: Upakovka, 5, 36–38 (in Ukrainian).
  • Autoplatine SP. Osnastka dlia proizvodstva zagotovok. BOBST SA. (2006) (in Russian).
  • Banakh, Iu. O. (1998). Eksperymentalne doslidzhennia protsesu shtantsiuvannia na pre­sakh tyhelnoho typu z pidvyshchenoiu tochnistiu bazuvannia yoho robochykh orhaniv: Polihrafiia i vydavnycha sprava. [Ukrainskoi akademii drukarstva], 34, 159–163 (in Ukrainian).
  • Rehei, I. I. (2004). Teoriia rozrakhunku zasobiv i protsesu vyrizuvannia zovnishnikh vypuk­lykh kryvoliniinykh konturiv u rozghortkakh kartonnoho pakuvannia: Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 2–3(4–5), 39–43 (in Ukrainian).
  • Ternytskyi, S. V., Banakh, Iu. O., & Chekhman, Ia. I. (2011). Metod doslidzhennia tekhno­lohichnykh zusyl pry vyhotovlenni rozghortok kartonnykh pakovan: Naukovi zapysky [Ukrains­koi akademii drukarstva], 3(36), 229–235 (in Ukrainian).
  • Beloglazov, V. I., Gurev, A. V., & Komarov, V. I. (2005). Anizotropiia deformativnosti i proch­nosti tarnogo kartona i metody ee otcenki. Arkhangelsk: Izdatelstvo AGTU (in Russian).
  • Rehei, I. I., & Olishkevych, V. Iu. (2017). Pisliashtantsiuvalni tekhnolohichni operatsii (vyla­muvannia obrizkiv iz vidshtantsovanykh kartonnykh zahotovok): Upakovka, 2, 4–6 (in Ukrainian).