Subjects of publishing promotion: the role of the author, editor, publisher as the main processor

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Skiban O. I. № 1 (54) 221-227 Image Image

The influence of the main subjects of publishing promotion on the process of promotion of book production in the modern market has been analysed. Positive practices of attracting promotional campaigns to publishers have been considered. The possibilities and the role of both the author and the publisher in the context of ensuring effective communication have been outlined.

Keywords: book promotion, communication, author, publisher, information policy of the publishing house.


  • 1. Zelinska, N. V. (2014). Prosuvannia knyzhkovykh vydan u tradytsiinykh ta novitnikh ukrainskykh media u konteksti yevropeiskoi praktyky. Naukovi zapysky Instytutu zhurna­listyky. T. 56. S. 96–99 (in Ukrainian).
  • 2. Vodolazka, S. A. (2016). Suchasna vydavnycha haluz skhidnoievropeiskoho rehionu: innovatsiini determinanty ta aktualni transformatsii: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata iz sots. komunikatsii Svitlana Anatoliivna Vodolazka; Kyiv­skyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka, Instytut zhurnalistyky. Kyiv. 28 s. (in Ukrainian).
  • 3. Kliuchkovska, H. M. (2000). Knyzhkova promotsiia yak vzaiemodiia knyzhkovoi spravy ta ZMI : (zasady formuvannia ukrainskoi modeli) : avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata filolohichnykh nauk Halyna Myronivna Kliuchkovska; Kyiv­skyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka, Instytut zhurnalistyky. Kyiv : [b.v.]. 20 p. (in Ukrainian).
  • 4. Kosmach, I. (2011). Promotsiia knyzhkovykh vydan yak skladova vydavnychoho mene­dzhmentu. Zbirnyk naukovykh prats studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh «Moloda nauka-2011» : u 5 t. [Zaporizkyi natsionalnyi universytet]. Zaporizhzhia : Prosvita. T. 5. S. 277–281 (in Ukrainian).
  • 5. Martynov, A. & Orlova Iu. «Knyzhkovi marketynhovi stratehii: ukrainskyi dosvid [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.chytomo.com/news/knizhkovi-marketingovi-strategiii-ukraiinskij-dosvid (in Ukrainian).
  • 6. Ohar E. I. Promotsiia chytannia u suspilstvi v aspekti sotsialnoi reklamy. Zbirnyk naukovykh prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Zhurnalistyka. Filolohiia. Mediaovita» [Elektronnyi resurs]. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4003/1/Ogar.pdf (in Ukrainian).
  • 7. Promotsiia literatury ta chytannia: suchasnyi dosvid Ukrainy (ohliadova dovidka za mate­rialamy presy, Internetu ta neopublikovanymy dokumentamy za 2013–2015 rr.) T. L. Shle­pakova. Informatsiinyi tsentr z pytan kultury ta mystetstva. URL: http://nplu.org/storage/files/ Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf (in Ukrainian).
  • 8. Sudyn, A. Iu. (2008). Neoplachuvani pryiomy reklamy u knyzhkovii spravi. Polihrafiia i vy­davnycha sprava. № 1 (47). P. 102–108 (in Ukrainian).
  • 9. Teremko, V. I. (2009). Vydavnychyi marketynh. Kyiv: Akademvydav, (in Ukrainian).
  • 10. Tymoshyk, M. (2001). Tendentsii suchasnoho ukrainskoho knyhovydannia. Visnyk Knyzh­kovoi palaty. № 7. P. 6 (in Ukrainian).