The implantation approach to controlling system design at the enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khalina O. V. № 1 (54) 212-220 Image Image

The article presents the basic preconditions of the controlling system formation at the enterprise. It analyses the effectiveness of functioning of the controlling system in the context of the rational use of resources of the enterprise. The expediency of the controlling service formation tailored for a specific enterprise has been grounded. The implantation approach to the optimization of the controlling service structure has been suggested.

Keywords: controlling system, controlling service, management of the enterprise, implantation approach, optimization of the controlling structure.


 • 1. Halushko, O. S. & Kozar, D. S. (2011). Henezys kontseptualnykh osnov kontrolinhu. Eko­nomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 4, 78–86 (in Ukrainian).
 • 2. Davydovych, I. Ie. (2008). Kontrolinh. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
 • 3. Karminskiy, A. M., Olenev, N. I., Primak, A. G. & Falko, S. G. (1998). Kontrolling v biznese: metodologicheskie i prakticheskie osnovyi postroeniya kontrollinga v organizatsiyah. Mosk­va: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 4. Karminskiy, A. M., Falko, S. G., Zhevaga, A. A. & Ivanova, N. Yu. (2006). Kontrolling. Karminskіу, A. M., Falko, S. G. (Eds.). Moskva: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 5. Ananina, E. A., Danilochkin, S. V. & Danilochkina, N. G. (1999). Kontrolling kak instrument upravleniya predpriyatiem. Danilochkina, N. G. (Ed.). Moskva: Audit, YUNITI (іn Russian).
 • 6. Mayer, E. (1993). Kontrolling kak sistema myishleniya i upravleniya. Nikolaeva, S. A. (Ed.). Zhukov, Yu. G., Zaytseva, S. N. (Trans.). Moskva: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 7. Mann, R. & Mayer, E. (2004). Kontrolling dlya nachinayuschih. Sistema upravleniya pri­byilyu. (Yu. G. Zhukov, Trans.). Moskva: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 8. Nabok, R. & Nabok, A. (2007). Amerikanskaya i nemetskaya modeli kontrollinga. Finansovyiy director, 2, 59–68 (іn Russian).
 • 9. Suhareva, L. A., & Petrenko, S. N. (2002). Kontrolling — osnova upravleniya biznesom. Kiev: Elga, Nika-Tsentr (іn Russian).
 • 10. Khalina, O. V., Shtanhret, A. M., Sukhomlyn, L. Ie. & Melnykov, O. V. (2016). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia orhanizatsiinoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu mashynobudivnoho pidpryiemstva. Shtanhret, A. M. (Ed.). Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
 • 11. Tereshchenko, O. O. (2006). Kontrolinh u systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Finansy Ukrainy, 8, 137–145 (in Ukrainian).
 • 12. Tereshchenko, O. O. & Babiak, N. D. (2013). Finansovyi kontrolinh. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 • 13. Tkachenko, A. M. & Tkachenko, Ie. Iu. (2012). Suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti ta funktsii kontrolinhu. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, Vol.1, 3, 52–57 (in Ukrainian).
 • 14. Halina, O.V. (2016). Organizatsiyne zabezpechennya funktsionuvannya sistemi kontrolingu na pidpriеmstvi. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1, 80-84 (in Ukrainian).
 • 15. Halina, O.V. (2015). Formuvannya organizatsiynogo zabezpechennya upravlinnya ekono­mich­noyu bezpekoyu mashinobudIvnogo pidpriеmstva. Candidate thesis. Harkiv (in Ukrai­nian).
 • 16. Han, D. (1997). Planirovanie i kontrol: kontseptsiya kontrollinga. Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 17. Shepitko, H. F. (2005). Klontrolinh. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu (in Uk­rainian).