The role of international financial organizations in modernization of industrial infrastructure of Ukrainian economy

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Tsebenko N. M. № 1 (56) 132-143 Image Image

The credit activity of the IFO in the territory of Ukraine has been analyzed. The basic principles and the principles of cooperation with the EBRD have been revealed. The dynamics of loans has been traced and an attempt has been made to study their effectiveness. Positive and negative sides of cooperation with the World Bank Group have been highlighted.

Today the cooperation with international financial organizations is of great importance for the reform of the Ukrainian economy. Despite a number of organizational shortcomings, international loans are important for Ukraine, as they contribute to improving the state of the economy and its macro-financial indicators, the formation of a competitive market environment, the upgrading of industrial infrastructure, etc. They enable the implementation of a large number of projects, namely: energy saving, infrastructure, energy efficiency, large-scale transport projects, etc. We believe that the process of obtaining international loans, their use and the evaluation of the effectiveness of implemented projects should be transparent and accessible to the public.

As a result of the study of this issue, the dynamics and effectiveness of IFO loans in modernizing the industrial infrastructure of Ukraine have been substantiated.

The suggested conceptual approach to the role of international investment in modernizing the industrial infrastructure of the Ukrainian economy is the novelty.

The conclusions are of practical importance in improving the processes of updating the industries of industrial infrastructure of Ukraine and its financial support. The results can be used when writing proposals to the Ministry of Economy, Ministry of Infrastructure, etc.

Keywords: international financial organizations (IFOs), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), World Bank Group, international credit, projects, efficiency, tranche.


 • 1. Avramchuk, L. A., & Vashchuk, I. P. (2016). Osoblyvosti vidnosyn Ukrainy z MVF v suchasnykh umovakh: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 11. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/11-2016/9.pdf (in Ukrainian).
 • 2. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2016 rotsi». (2016). Kyiv: NISD (in Ukrainian).
 • 3. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi». (2017). Kyiv: NISD (in Ukrainian).
 • 4. Bychykhin, Ye. V. (2015). Osnovni tendentsii investytsiinykh protsesiv v Ukraini v konteksti spivrobitnytstva z Yevropeiskym bankom rekonstruktsii ta rozvytku: Naukovi pratsi NDFI, 1, 128–137 (in Ukrainian).
 • 5. Verbitska, I. I. (2017). Yevropeiskyi bank rekonstruktsii ta rozvytku yak kliuchovyi finansovyi partner Ukrainy: Ekonomika i suspilstvo, 10, 37–41 (in Ukrainian).
 • 6. Bilorus, O. H., Pakhomov, Yu. M., & Huzenko, I. Yu. ta in. (2007). Hlobalnyi konkurentnyi prostir / Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana, In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn NAN Ukrainy, Mizhnar. asots. «Ukraina – Rym. Klub», Mizhnar. in-t hlobalistyky. Kyiv (in Ukrainian).
 • 7. Zakon Ukrainy «Pro vstup Ukrainy do Mizhnarodnoho valiutnoho fondu, Mizhnarodnoho banku rekonstruktsii ta rozvytku, Mizhnarodnoi finansovoi korporatsii, Mizhnarodnoi asotsiatsii rozvytku ta Bahatostoronnoho ahentstva po harantiiakh investytsii». (1992). / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 33, 474 (in Ukrainian).
 • 8. Ivanov, S. M., & Klymenko, K. V. (2016). Spivrobitnytstvo Ukrainy ta YeBBR: tendentsii rozvytku: Naukovi pratsi NDFI, 3 (76), 5–23 (in Ukrainian).
 • 9. Informatsiina dovidka shchodo stanu proektnoho portfeliu YeIB v Ukraini. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=Informatsiino-dovidkovi Materiali Schodo Spivrobitnitstva ZMfo (in Ukrainian).
 • 10. Kvasha, O. S. (2016). Tendentsii spivrobitnytstva Ukrainy z mizhnarodnymy finansovo-kre­dytnymy orhanizatsiiamy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozshyrennia: Naukovyi vis­nyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Uzhhorod: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 7, 1, 157–162 (in Ukrainian).
 • 11. Kerivnytstvo z pytan finansuvannia zakhodiv z pidvyshchennia enerhoefektyvnosti ob’iektiv biudzhetnoi sfery Lvivskoi oblasti. Retrieved from http://eef.org.ua/wp-content/uploads/ 2016/12/Brosh_Kerivnyctvo.pdf (in Ukrainian).
 • 12. Kozhukhova, T. V. (2016). Finansuvannia Svitovym bankom proektiv rozvytku v Ukraini: Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i me­ne­dzhment, 15, 17–20. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_6 (in Ukrainian).
 • 13. Kolosova, V. P. (2013). Spivrobitnytstvo Ukrainy z mizhnarodnymy ustanovamy ta sektoralna biudzhetna pidtrymka. Kyiv: DNNU «Akad. fin. Upravlinnia» (in Ukrainian).
 • 14. Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku / Ofitsiinyi sait NBU. Retrieved from http: // www.bank.gov.ua/Publication/others/Memorandum.pdf (in Ukrainian).
 • 15. Myskiv, H. V. (2015). Kredyty mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsii v ekonomitsi Uk­rainy: Finansovyi prostir, 2 (18), 49–54. Retrieved from http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1502/ 15mgvkmf.pdf (in Ukrainian).
 • 16. Mytsiuk, S., & Mehei, V. (2015). Suchasnyi stan ta perspektyvy spivpratsi Ukrainy z mizhna­rodnymy finansovymy orhanizatsiiamy: Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika. Kyiv, 12 (177), 31–38 (in Ukrainian).
 • 17. Mozghovyi, O. M., Obolenska, T. Ye., & Musiiets, T. V. (2005). Mizhnarodni finansy. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 • 18. Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoho Valiutnoho Fondu. Retrieved from http://www.imf.org/external/index.htm (in Ukrainian).
 • 19. Partnerstvo Svitovyi bank – Ukraina. Ohliad prohram dlia krainy. Ofitsiinyi sait Svitovoho banku. Kviten 2014 r. Retrieved from http: // www.worldbank.org / content /dam /Worldbank / document/Ukraine-Snapshot-ukr.pdf (in Ukrainian).
 • 20. Perelik proektiv mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy, zareiestrovanykh v ustanovlenomu zakonodavstvom poriadku / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektiv Miz­hnarodnoiTekhni (in Ukrainian).
 • 21. Petryk, O. A., & Batkovskyi, V. (2014). Finansovi prohramy MVF dlia nadannia finansovoi dopomohy krainam: Visnyk NBU, 6 (17). Ofitsiinyi sait Ministerstva Finansiv Ukrainy. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua (in Ukrainian).
 • 22. Zakon Ukrainy «Pro vstup Ukrainy do Mizhnarodnoho valiutnoho fondu, Mizhnarodnoho banku rekonstruktsii ta rozvytku, Mizhnarodnoi finansovoi korporatsii, Mizhnarodnoi asotsiatsii rozvytku ta Bahatostoronnoho ahentstva po harantiiakh investytsii». (1992): Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 33. 18.08.1992. St. 474.; Yedynyi derzhavnyi reiestr Mizhnarodnykh orhanizatsii, chlenom yakykh ye Ukraina. Ofitsiinyi sait Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy. Retrieved from http://mfa.gov.ua/mediafiles/files/ international (in Ukrainian).
 • 23. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro zatverdzhennia proektu «Rekonstruk­tsiia avtomobilnoi dorohy derzhavnoho znachennia M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyi na diliantsi km 356 – 200 – km 385 + 100, Poltavska oblast». 13 hrudnia 2017 r. № 1006-r: Uriadovyi portal. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-pro­ektu-rekonstruk­ciya-avtomobilnoyi-dorogi-derzhavnogo-znachennya-m-03-kiyiv-harkiv-dovzhanskij-na-dilyanci-km-356-200-km-385-100-poltavska-oblast (in Ukrainian).
 • 24. Rudyk, N. (2016). Mizhnarodne kredytuvannia YeBRR yak dzherelo finansuvannia rozvytku pidpryiemstv Ukrainy: Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2, 110–115 (in Ukrainian).
 • 25. Ukraina ta Svitovyi bank: dosvid ta perspektyvy spivpratsi. Materialy kruhloho stolu. Na­tsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry prezydentovi Ukrainy. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ articles/1584/. Ukraina ta Svitovyi bank: dosvid ta perspektyvy spivpratsi. Materialy kruhloho stolu. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry prezydentovi Ukrainy. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/ articles/1584/ (in Ukrainian).
 • 26. Shchodo vdoskonalennia roboty Ukrainy z MVF – MBRR. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry prezydentovi Ukrainy. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1601/. 19 (in Ukrainian).