The state’s economic security: essence, elements and problems of ensuring

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Mandzinovska Kh. O. № 2 (53) 159-166 Image Image

This paper analyzes the content of such categories as «security» and «economic security of the state», considers the existing approaches to their definition and clarifies that the concept of «economic security» is based on the definitions and principles of «security». The main components of economic security of the state have been defined and it has been proposed to include to the components only those that characterize economic processes and related phenomena. The basic problems of economic security that require urgent solutions have been considered.

Keywords: term, security, economic security, economic security of the state, elements of economic security.


 • 1. Abalkin, L. I. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozyi i ih otrazhenie. Voprosy ekonomiki 12, 4–13 (in Russian).
 • 2. Amitan, V. N., Amitan, A. G., & Danko, A. O. (2000). Ekonomicheskaya bezopasnost: ponyatie, kontseptsiya. Prometei: rehionalnyi zbirnyk naukovykh prats z ekonomiky. Donetsk: Yuho-Vostok (in Russian).
 • 3. Vlasiuk, O. S. (2008). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku. Nats. in-t problem mizhnarodnoi bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy. Kyiv (in Ukrainian).
 • 4. Vorobiov, V. I. (2011). Metodychni osnovy pobudovy kompleksnoi systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1 (19), 38–44 (in Ukrainian).
 • 5. Dal, V. I. (2000). Tolkovyi slovar zhivogo velikorusskogo yazyika. Moskva: ТЕRRА, Vol. 1, 167 (in Russian).
 • 6. Varnalii, Z. S. et al. (2009). Ekonomichna bezpeka. Z. S. Varnalii (Ed.). Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
 • 7. Shlemko, V. T. & Binko, I. F. (1997). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia. Kyiv: NISD (in Ukrainian).
 • 8. Kapustin, N. (1999).  Ekonomicheskaya bezopasnost otrasli i firmyi. Biznes-inform, 11–12, 45–47 (in Russian).
 • 9. Kovalenko, M. A., Nahorodna, I. I. & Radvanska, N. V. (2009). Ekonomichna bezpeka korporatyvnoho pidpryiemstva. Kherson: Oldi-plius (in Ukrainian).
 • 10. Kuzenko, T. B., Prohorova, V. V. & Sablina, N. V. (2007). Upravlenie finansovoy bezopasnostyu na predpriyatii. Biznes-Inform, 12, 27–29 (in Russian).
 • 11. Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Retrieved from http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=97980&cat_id=38738 (in Ukrainian).
 • 12. Mihaylenko, A. (1996). Mehanizm obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal, 4, 33–35 (in Russian).
 • 13. Mishyna, I. H. (2007). Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii. Candidate’s thesis. Donetsk (in Ukrainian).
 • 14. Pasternak-Taranushenko, H. A. (1994). Ekonomichna bezpeka derzhavy. Kyiv: In-t derzh. upr. i samovriaduvannia pry KM Ukrainy, 112 (in Ukrainian).