Theoretical bases of quality assurance of publishing and printing processes (Part 1: Introduction general principles)

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Pikh I. V., Senkivska N. Ye., Senkivskyi V. M. № 1 (52) 22-31 Image Image

The article presents the general nature of the analytical assurance in the for-mation process of information technology of prognostic evaluation and quality assur-ance of publishing and printing processes. The basis of the proposed research make: a systematic analysis of the current process; factors of influence on the quality of the technological procedures; alternative options of the implementation of process stages of preparation and book publications; automated system of predictive quality evaluation of technological process based on fuzzy logic; a subsystem of control and required quality assurance of the technological process. For the theoretical study and efficient design of information technology we have applied the mechanism of semantic networks and hierarchies analysis method, methods of operations research theory, means of fuzzy logic, methods of multi-objective optimization.

Keywords: quality, information technology, process, factor, semantic network, alternative, prediction, fuzzy logic.


 • 1. Durniak, B. V., Senkivskyi ,V. M., & Pikh, I. V. (2014). Informatsiini tekhnolohii prohnozuvannia ta zabezpechennia yakosti vydavnycho-polihrafichnykh protsesiv (metodolohiia vyrishennia problemy). Tekhnolohichni kompleksy: nauk. zhurnal, 1 (9), 21–24 (in Ukrainian).
 • 2. Pikh, I. V., & Senkivskyi, V. M. (2013). Informatsiini tekhnolohii modeliuvannia vydavnychykh protsesiv: navch. posib. Lviv : Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 3. Senkivskyi, V. M. & Kozak V. M. (2008). Model kryteriiv kompozytsiinoho oformlennia knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva]: nauk.-tekhn. zb., (13), 125–139 (in Ukrainian).
 • 4. Holubnyk, T. S. & Senkivskyi, V. M. (2014). Syntez modelei faktoriv prohnozuvannia yakosti formuvannia montazhnoho spusku knyzhkovykh vydan. Polihr. i vyd. sprava,1–2 (65–66), 56–62 (in Ukrainian).
 • 5. Senkivskyi, V. M., & Pikh, I. V. (2013). Matematychne modeliuvannia protsesu ranzhuvannia faktoriv. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 69, 142–146 (in Ukrainian).
 • 6. Senkivskyi, V. M., Kokhan, V. V., Melnykov, O. V., & Lazarenko O. V. (2012). Faktory prohnozuvannia yakosti fleksohrafichnoho druku. Polihr. i vyd. Sprava, 3 (59), 53–58 (in Ukrainian).
 • 7. Senkivskyi, V. M., & Petriv, Iu. I. (2013). Model faktoriv yakosti komplektuvannia maloob’iemnykh knyzhkovykh blokiv u vkladalno-shveino-rizalnykh ahrehatakh. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 3 (44), 88–95 (in Ukrainian).
 • 8. Kokhan, V. F. (2012). Optymizatsiia modeli faktoriv prohnozuvannia yakosti ochyshchennia aniloksovykh valiv. nauk. zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 4 (41), 157–165 (in Ukrainian).
 • 9. Senkivskyi, V. M., Senkivska, N. Ie., Petriv, Iu. I., & Kalynii, I. V. (2011). Vahomist funktsii nalezhnosti u zabezpechenni yakosti drukarskoho protsesu. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 3 (44), 78–83 (in Ukrainian).
 • 10. Senkivska, N. Ie. (2011). Syntez modeli faktoriv prohnozuvannia yakosti protsesu drukuvannia (na prykladi ploskoho ofsetnoho druku). Kvalilohiia knyhy, 1 (19), 46–52 (in Ukrainian).
 • 11. Senkivska, N. Ie., Havenko, S. F., & Kulik, L. I. (2010). Modeli systemy keruvannia yakistiu knyzhkovoi produktsii. Kvalilohiia knyhy, 2 (18), 102–104 (in Ukrainian).
 • 12. Havenko, S. F., Senkivskyi, V. M., & Senkivska N. Ie. (2012). Intehralnyi prohnoz yakosti knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainska akademiia drukarstva], 1 (38), 144–148 (in Ukrainian).
 • 13. Shevchenko, V. E. Rol khudozhnyka, khudozhnoho ta tekhnichnoho redaktoriv u drukovanomu vydanni. Retrieved from http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1323 (in Ukrainian).
 • 14. Senkivskyi, V. M., & Kozak R. O. (2008). Avtomatyzovane proektuvannia knyzhkovykh vydan: monohrafiia. Lviv : Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 15. Sava, V. I. (2000). Osnovy tekhniky tvorennia knyhy. Lviv : Kameniar (in Ukrainian).
 • 16. Predko, L. S. (2009). Proektuvannia dodrukarskykh protsesiv. Lviv : Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 17. Melnykov, O. V. (2007). Tekhnolohiia ploskoho ofsetnoho druku. E. T. Lazarenko (Ed.). Lviv : Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 18. Maik, V. Z. (2011). Tekhnolohiia broshuruvalno-paliturnykh protsesiv. E. T. Lazarenko (Ed.). Lviv : Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).
 • 19. Havenko, S. F. (2000). Latentnyi pokaznyk yakosti knyzhkovykh vydan. Kvalilohiia knyhy, 3, 16–19 (in Ukrainian).