Theoretical basis of quality assurance of publishing and printing processes (Part 4. Forecasting and quality assurance by means of fuzzy logic)

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kalynii I. V., Pikh I. V., Senkivska N. Ye., Senkivskyi V. M. № 1 (54) 22-30 Image Image

The essence of analytic software component in the formation of information technology of forecasting evaluation and the quality assurance of publishing and printing processes has been shown. The basis of the suggested research makes: a systematic analysis of the current process; factors influencing the quality of the technical procedures; alternative embodiments of the technological stages of preparation and production of book publications; automated system for prognostic evaluation of the technological process quality on the basis of fuzzy logic. The model of logical inference has been developed on the basis of which the integral indicator of the quality of the design process of book editions is formed.

Keywords: quality, information technology, process, factor, forecasting, fuzzy logic, linguistic variable, model of logical inference, matrix of knowledge, term-set of values, fuzzy logic equation.


 • 1. Durniak, B. V., Senkivskyi, V. M. & Pikh, I. V. (2014). Informatsiini tekhnolohii prohnozuvannia ta zabezpechennia yakosti vydavnycho-polihrafichnykh protsesiv (metodolohiia vyrishennia problemy). Tekhnolohichni kompleksy, 1 (9), 21–24 (in Ukrainian).
 • 2. Pikh, I .V. & Senkivskyi, V. M. (2013). Informatsiini tekhnolohii modeliuvannia vydavnychykh protsesiv. Lviv: Ukr. akad. druk. (in Ukrainian).
 • 3. Senkivskyi, V. M. & Kozak, R. O. (2008). Model kryteriiv kompozytsiinoho oformlennia knyzhkovykh vydan. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1 (13), 125–139 (in Ukrainian).
 • 4. Holubnyk, T. S. & Senkivskyi, V. M. (2014). Syntez modelei faktoriv prohnozuvannia yakosti formuvannia montazhnoho spusku knyzhkovykh vydan. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1–2 (65–66), 56–62 (in Ukrainian).
 • 5. Senkivskyi, V. M. & Pikh, I. V. (2013). Matematychne modeliuvannia protsesu ranzhuvannia faktoriv. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 69, 142–146 (in Ukrainian).
 • 6. Senkivskyi, V. M., Senkivska, N. Ye., Petriv, Yu. I. & Kalynii, I. V. (2013). Vahomist funktsii nalezhnosti u zabezpechenni yakosti drukarskoho protsesu. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 3 (44), 78–83 (in Ukrainian).
 • 7. Senkivska, N. Ye. (2011). Syntez modeli faktoriv prohnozuvannia yakosti protsesu drukuvannia (na prykladi ploskoho ofsetnoho druku). Kvalilohiia knyhy, 1 (19), 46–52 (in Ukrainian).
 • 8. Zade, L. (2001). Rol miagkikh vychislenii i nechetkoi logiki v ponimanii, konstruirovanii i razvitii informatcionnykh intellektualnykh sistem. Novosti iskusstvennogo intellekta, 2–3, 7–11 (in Russian).
 • 9. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V. & Holubnyk, T. S. (2014). Nechitka baza znan ta nechitki lohichni rivniannia u protsesi realizatsii montazhnykh spuskiv. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 3 (48), 111–119 (in Ukrainian).
 • 10. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V., Holubnyk, T. S. & Petriv, Yu. I. (2014). Pobudova funktsii nalezhnosti faktoriv yakosti formuvannia montazhnykh spuskiv. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 3 (45), 20–29 (in Ukrainian).
 • 11. Siavavko, M. S. (2007). Informatsiina systema «Nechitkyi ekspert». Lviv: Vydav. tsentr LNU im. I. Franka (in Ukrainian).
 • 12. Rotshtein, O. P., Larushkin, Ye. P. & Mitiushkin, Yu. I. (2008). Soft Computting v biote-khnolohii: bahatofaktornyi analiz i diahnostyka. Vinnytsia: UNI-VERSUM-Vinnytsia (in Ukrainian).