Ukrainian-Polish dialogue. Effect of Polish almanacs on formation of Ukrainian almanac literature

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Shchyrba O. A. № 1 (54) 274-283 Image Image

The issue of Polish-Ukrainian relations both in terms of history, culture and literature has been grounded. The peculiarities of the formation and the laws of literature almanac development in Ukraine and Poland have been highlighted. Regional Polish and Ukrainian literary publications, as well as several editions of Ukrainian emigration, their role in the process of international communication have been analysed. Literary achievements of Polish and Ukrainian almanacs have been evaluated, their place in the media context in Ukrainian-Polish cultural life and intercultural dialogue has been defined.

Keywords: almanac, collection, literature studies, publishers, process, a copy, dialogue.


 • 1. Akopov, A. (1985). Metodika tipologicheskogo issledovaniia periodicheskikh zdanii. Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo universiteta (in Russian).
 • 2. Aktualni problemy suchasnoho literaturoznavstva ta movoznavstva: zb. nauk. prats. (1991). Kyiv (in Ukrainian).
 • 3. Batrachenko, L. V. (2005). Literaturni almanakhy v Ukraini. Materialy naukovo-teoretychnoi konferentsii vykladachiv, aspirantiv, spivrobitnykiv ta studentiv humanitarnoho fakultetu. Vol. 2. Aleksandrov, S. A. (Ed.). Sumy: Vyd-vo SumDU (in Ukrainian).
 • 4. Boiko, I. (1961). Ukrainski literaturni almanakhy i zbirnyky KhIKh — pochatku KhKh st. Kyiv (in Ukrainian).
 • 5. Verstiuk, O. (2001). Ukrainske literaturne zhyttia u mizhvoiennii Polshchi (Vydannia. Postati. Ukrainsko-polski literaturni kontakty). 2nd ed. Ternopil: Ternopilska kraiova orhanizatsiia Natsionalnyi svit ukrainskykh kompozytoriv (in Ukrainian).
 • 6. Vozniak, M. S. (1912). Z zarannia ukrainskoi presy v Halychyni. Zapysky naukovoho tova­rystva im. Tarasa Shevchenka, 111 (in Ukrainian).
 • 7. Dobrovolskyi, O. O. & Khoinatskyi, M. S. (1991). Pidhotovka oryhinaliv do vydannia: na do­pomohu avtorovi, retsenzentovi, redaktorovi, korektorovi. Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian).
 • 8. Dmytruk, V. (1969). Narys z istorii ukrainskoi zhurnalistyky KhIKh st. Lviv: Vyshcha shkola (in Ukrainian).
 • 9. Doroshenko, I. (1965). Ukrainska zhurnalistyka i krytyka druhoi polovyny KhIKh stolittia. Lviv (in Ukrainian).
 • 10. Efimenko, P. S. (1861). Ukrainskaia literaturnaia letopis. Poltav. gub. vedomosti, neofitc. Chast, 8 (in Russian).
 • 11. Zhovtobriukh, M. (1963). Mova ukrainskoi presy (do seredyny 90-kh rr. KhIKh st.). Kyiv: Vyd-vo AN URSR (in Ukrainian).
 • 12. Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky (1995). Romaniuk, M. M. (Ed.). Vol. 2 (in Ukrainian).
 • 13. «Moloda Muza» i literaturnyi protses kintsia XIX — pochatku XX stolittia v Ukraini i Yevropi (19–20 lystopada 1992 r.) (1992). Tezy dop. nauk. konf. Lvivske viddilennia In-t suspilnykh nauk (in Ukrainian).
 • 14. Nova rada. Ukrainskyi literaturnyi almanakh (1908). Starytskiy, M. P., Kosach, O. P., Staryts­ka L. M., Steshenko, I. M. (Eds.). Kyiv: Vyd. Kyivskoho liter.-artystychnoho tovarystva (in Ukrainian).
 • 15. Pershyi vinok. Zhinochyi almanakh (1984). Kobrynska, N., Pchilka, O. (Eds.). 2-nd ed. NY: Soiuz ukrainok Ameryky (in Ukrainian).
 • 16. Rizun V., Trachuk T. (2005)ю Narys z istorii ta teorii ukrainskoho zhurnalistykoznavstva. Kyiv (in Ukrainian).
 • 17. Ukrainski literaturni almanakhy i zbirnyky XIX — poch. XX st. bibliohrafichnyi pokazhchy (1967). Boiko, I. Z. (Ed.). Kyiv: Vydavnytstvo «Naukova dumka» (in Ukrainian).
 • 18. Ukrainska literaturna entsyklopediia (1998). V 5 t. T. 1 : A–H. Dzeverin, I. O. [at al.] (Eds.). Kyiv: URE im. M. P. Bazhana (in Ukrainian).
 • 19. Fedchenko, P. (1959). Materialy istorii ukrainskoi zhurnalistyky. Vyp. I. Persha polovyna KhIKh st. Kyiv: Vyd-vo Kyiv. un-tu, 1959 (in Ukrainian).
 • 20. Kwiatkowski, J. (2000). Dwudziestolecie Miedzywojenne. Warszawa (in Polish).
 • 21. Polska w literaturze ukrainskiej — Ukraina w literaturze polskiej (2003). Materialy z sesji naykowey zorganzowanej w dniu 10–11 czerwca 2002 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Swietokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Fryciegij, Stanislaw (Ed.). Piotrkow Trybunalski (in Polish).
 • 22. Luckyj, G. (1992). Ukrainian Literature, the Twentieth Century. Toronto, Buffalo, London (in English).