Using the method of network planning in operational management of book and magazine production

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Lazanovskyi P. P. № 2 (53) 205-212 Image Image

The expediency of the application of the network planning method in the management of book and magazine production has been grounded to optimize technological processes and effective involvement and expenditure of productive resources. A schedule-network of book and magazine production on the prepress stage has been built. The parameters of the network schedule have been calculated, practical conclusions have been made and ways to improve the network planning in the manufacture of printed products have been suggested.

Keywords: operational management, network planning, publications, technological operation, complexity, efficiency.


  • 1. Belinskyi, P. I. (2005). Menedzhment vyrobnytstva ta operatsii. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury (in Ukrainian).
  • 2. Bilichenko, V. V., & Kuzhel, V. P. (2013). Modeliuvannia tekhnolohichnykh protsesiv pidpryiemstv avtomobilnoho transportu. Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian).
  • 3. Butko, M. P., Zadorozhna, S. M., & Ivanova, N. V. (2015). Vyrobnychyi menedzhment. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
  • 4. Halkin, O. V. (2012). Zastosuvannia ekonomiko-matematychnoi modeli efektyvnoho kontroliuvannia diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv na osnovi merezhevoho planuvannia upravlinnia. Ahrosvit,15, 62–68 (in Ukrainian).
  • 5. Kapinos, H. I., & Babii, I. V. (2013). Operatsiinyi menedzhment. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
  • 6. Markozov, D. O. (2014). Matematychna model optymizatsii vartosti i terminu upravlinnia bahatonomenklaturnymy zapasamy. Visnyk NTU «KhTI», 17(1060), 56–61(in Ukrainian).
  • 7. Predko, L. S. (2009). Proektuvannia dodrukarskykh protsesiv. Lviv: Ukr. akad. drukarstva (in Ukrainian).