Voroniak T. I.

Year Author(s) Title Number
2002 Muravskyi L. I.
Repeta V. B.
Shybanov V. V.
Voroniak T. I.
Змочування картонів фотополімеризаційноздатними лаками № 5