Analysis of scientific approaches about the essence of creditization and its classification

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Chornenka O. B. № 2 (55) 207-214 Image Image

The article presents the studies of different approaches of scientists to determine the essence of payables and based on the integration concept of the enterprise and objective conditions of arrears as a special system of economic relations between economic entities, based on the legal, accounting, analytical and financial understanding of this phenomenon. The work suggests the author’s own interpretation of this economic cate­gory, which reveals its economic nature. Determining the economic essence of accounts payable will provide the opportunity to form the prerequisites for its proper recognition and reflection in the accounting process, improving the organization and methodology of the system of internal control of the implementation of contractual rights and obli­gations. Based on the heterogeneity of payables in the composition, the diversity of its manifestations and consequences for the enterprise, its types have been differentiated and systematized.

Keywords: accounts payable, liabilities, classification, accounting (accounting stan­dard), entity.


 • Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 37 «Zabezpechennia, umovni zobov’iazannia ta umovni aktyvy». Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian).
 • Surnina, K. S. (2002). Udoskonalennia obliku debitorskoi i kredytorskoi zaborhovanosti pro­myslovykh pidpryiemstv: avtoref. dysertatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 — bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt. Luhansk: Skhidnoukrainskyi nats. un-t im. V. Dalia (in Ukrainian).
 • Vlasova, I. O. (2005). Oblik rozrakhunkiv z debitoramy ta kredytoramy: dysertatsiia na zdo­buttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 — bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt. Donetsk (in Ukrainian).
 • Vlasova, I. O. (2005). Oblik rozrakhunkiv z debitoramy ta kredytoramy: avtoref. dyser­tatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.06.04 — bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt. Donetsk (in Ukrainian).
 • Ostapchenko, N. V. (2010). Restrukturyzatsiia zaborhovanosti yak zasib pidvyshchennia efek­tyvnosti diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: avtoref. dysertatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 — ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (kharchova promyslovist). Kyiv (in Ukrainian).
 • Honcharuk, R. P. (2012) Sutnist ta klasyfikatsiia kredytorskoi zaborhovanosti: kolizii nauko­vykh pidkhodiv: Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 1(59), 48–51 (in Ukrainian).
 • Butynets, F. F., & Horetska, L. L. (2003). Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. Zhytomyr: PP «Ruta» (in Ukrainian).
 • Holov, S. F., & Kostiuchenko, V. M. (2004). Bukhhalterskyi oblik ta finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy. Kyiv: Libra (in Ukrainian).
 • Partyn, H. O., & Zahorodnii, A. H. (2007). Upravlinskyi oblik. Kyiv: Znannia (in Ukrai­nian).
 • Tsal-Tsalko, Iu. S. (2008). Finansovyi analiz Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
 • Tkachenko, N. M. (2013). Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist. Kyiv: Alerta (in Ukrainian).
 • Chebanova, N. V., & Vasylenko, Iu. A. (2002). Bukhhalterskyi finansovyi oblik. Kyiv: Vy­davnychyi tsentr «Akademiia» (in Ukrainian).
 • Blank, I. A. (1998). Slovar-spravochnik finansovogo menedzhera. Kiev: «Nika-Tcentr» (in Rus­sian).
 • P(S)BO 11 «Zobov’iazannia»: Zatverdzhene Nakazom MFU vid 31.01.2000 r. № 20. Iz zminamy ta dopovnenniamy. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian).