Directions for improvement of organizational and economic mechanism forming economic security of enterprises management

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Obertan D. V. № 2 (55) 101-113 Image Image

The article presents the study of theoretical aspects of building economic-organized mechanism of forming the enterprise economic security. We have determined the main purpose of its functioning, economic and organizational measures, subjects, objects, principles and functions. An improved structure of economic-organized mechanism of forming the enterprise economic security has been suggested by the author. This structure consists of tactical and strategic support of functional components of economic security block, economic block and organizational block. Feasibility of combining these blocks is the synchronization mechanism with constituents of the economic security. The essence and requirements to the formation of successful safety of enterprise structures and recommendations to increase its successes have been presented. The authors suggest their determination of economic safety in term of modern corporate management.

Keywords: organizational and economic mechanism, economic security, enterprise, function, structure, block, providing.


 • Ambrosov, V., & Marenich, T. (2006). Mekhanizmy efektyvnoho funktsionuvannia ahro­formuvan: Ekonomika Ukrainy, 6 (535), 60–66 (in Ukrainian).
 • Khorunzhyi, M. I. (2001). Orhanizatsiia ahropromyslovoho kompleksu. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 • Harafonova, O. I. (2005). Kontseptualni pidkhody do orhanizatsiinoho mekhanizmu restruk­turyzatsii intehrovanykh korporatyvnykh struktur: II Mizhnarodna periodychna naukovo-praktychna konferentsiia «Alians nauk: uchenui — uchenomu». Tom 1. Dnipropetrovsk: NAU «Era» (in Ukrainian).
 • Havryliak, O. Orhanizatsiinyi mekhanizm upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva: Elektro­nnyi naukovyi visnyk «Kerivnyk.info». Retrieved from http://kerivnyk.info/2012/04/gavryljak.html (in Ukrainian).
 • Donets, L. I., & Vashchenko, N. V. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
 • Levkovets, N. P. (2008). Pryntsypy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiem­stva: Naukovyi zhurnal «Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka», 5, 333–336 (in Ukrainian).
 • Shevchenko, I. L. (2009). Osoblyvosti formuvannia mekhanizmu zabezpechennia ekono­michnoi bezpeky metalurhiinykh pidpryiemstv: Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, Vyp. 24–25, 128–134 (in Ukrainian).
 • Goncharenko, L. P., & Kutcenko, E. S. (2005). Upravlenie bezopasnostiu. Moskva: KNORUS (in Russian).
 • Mishchenko, S. H. (1999). Ekonomiko-statystychnyi analiz faktoriv ekonomichnoi bezpe­ky rehionu: Vestnyk Donetskoho unyversyteta. Seryia V «Эkonomyka y pravo», 1, 7076 (in Ukrainian).
 • Korobchynskyi, O. L. (2009). Metodyka formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky pid­pryiemstva: Aktualni problemy ekonomiky, 4(94), 41–45 (in Ukrainian).
 • Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P., & Liashenko, A. N. (2003). Ekonomicheskaia bezo­pasnost predpriiatiia: sushchnost i mekhanizm obespecheniia. Kiev: Libra (in Russian).
 • Poida-Nosyk, N. Vyznachennia sutnosti mekhanizmu zabezpechennia finansovoi bezpeky sub’iek­tiv pidpryiemnytstva. Internet-konferentsiia 2021 zhovtnia 2011. Ternopilskyi instytut ahropro­myslovoho vyrobnytstva NAAN Ukrainy. Retrieved from http://conftiapv.at.ua/publ/konf_20_21_zhovtnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/viznachennja_sutnosti_mekha­niz­mu_zabezpechennja_finansovoji_bezpeki_sub_ektiv_pidpriemnictva/23101153 (in Ukrainian).
 • Ortynskyi, V. L., Kernytskyi, I. S., & Zhyvko, Z. B. ta in. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov. Kyiv: Pravova yednist (in Ukrainian).
 • Zatserklianyi, M. M., & Melnykov, O.F. (2009). Osnovy ekonomichnoi bezpeky. Kyiv: KNT (in Ukrainian).
 • Ivaniuta, T. M., & Zaichkovskyi, A. O. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
 • Prokhorova, V. V. (2010). Ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichnyi pidkhid. Kharkiv: UkrDAZT (in Ukrainian).
 • Krysko, Zh. L. (2009). Adaptatsiia pidpryiemstva do zovnishnoho seredovyshcha cherez mek­hanizm restrukturyzatsii: Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2, 38–42 (in Ukrainian).
 • Koriahina, S. V. (2004). Ekonomichna otsinka ta planuvannia zhyttievoho tsyklu rozvytku pidpryiemstva: avtoref. dys.: 08.06.01. Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» (in Ukrainian).
 • Biloshkurska, N. V. (2012). Ekonomiko-orhanizatsiinyi mekhanizm formuvannia ekono­mich­noi bezpeky ahropromyslovykh pidpryiemstv: avtoref. dys.: 08.00.04. Kyiv: PVNZ «Ievropeiskyi universytet» (in Ukrainian).