Essence description of functional constituens of enterprise economic security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Mandzinovska Kh. O., Peretiatko I. I. № 2 (55) 143-152 Image Image

In the article a critical analysis has been carried out and the existing in the scientific professional literature constituents of economic security of an enterprise has been classified. It is well-proven that the list of functional constituents of economic security on a micro-level is varied both in quantitative and qualitative values. It is explained that the concept of economic security is interpreted by different research workers ambiguously, that is why different authors select the different constituents of economic security of an enterprise. Our own vision of the structure of economic security of an enterprise has been offered including machine-building, which will directly enable to describe the economic relations in complex and provide the financial protection of subjects of management. The primary objective of every functional constituent of economic security of an enterprise has been considered. Taking into account the complex of functional constituents, the economic security of an enterprise, the certain list of aims which an enterprise must attain as a result of the activity has been suggested.

Keywords: safety, enterprise, structure, economic security of an enterprise, functio­nal constituents of economic security.


 • Aref’ieva, O. V., & Kuzenko, T. B. (2004). Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho un-tu (in Ukrainian).
 • Berlach, A. I. (2007). Bezpeka biznesu. Kyiv: Universytet «Ukraina» (in Ukrainian).
 • Varnalii, Z. (2001). Problemy i shliakhy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrai­ny: Ekonomika i upravlinnia, 1, 18–29 (in Ukrainian).
 • Vasylchak, S. V., & Veselovskyi, A. I. (2010). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva ta yii skladova v suchasnykh umovakh: Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho univer­sytetu Ukrainy. Lviv: NLTU, Vyp. 20.15, 98–105 (in Ukrainian).
 • Hycheva, N. Iu. (2004). Diahnostyka ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Dnipropetrovsk: DNU, Vyp. 247, T. IV, 634–636 (in Ukrainian).
 • Hlushkov, V. Ie., & Redko, R. M. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva yak dy­namichna katehoriia: Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho uni­ver­sytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». Vinnytsia: VNAU, Vyp. 4(70), T. 2, 47–52 (in Ukrai­nian).
 • Hryshko, N. Ie. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva – sutnist, funktsionalni skladovi: Visnyk NTU «KhPI»: Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva. Kharkiv: KhPI, 36, 161–168 (in Ukrainian).
 • Dykan, V. L., Volovelska, I. & V., Makovoz, O. V. (2011). Ekonomichna bezpeka pid­pryiemstva: navch. posib. Kharkiv: UkrDAZT (in Ukrainian).
 • Donets, L. I., & Vashchenko, N. V. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navch. posib. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» (in Ukrainian).
 • Zhyvko, Z. B., Kopytko, M. I., & Ruda, O. I. (2013). Struktura systemy ekonomichnoi bez­peky promyslovoho pidpryiemstva: Ekonomika ta Finansy, 11, 8–12 (in Ukrainian).
 • Zatserklianyi, M. M., & Melnykov, O. F. (2009). Osnovy ekonomichnoi bezpeky. Kyiv: KNT (in Ukrainian).
 • Ivaniuta, T. M., & Zaichkovskyi, A. O. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv: navch. posib. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» (in Ukrainian).
 • Illiashenko, S. M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk: navch. posib. Kyiv: «Tsentr navchalnoi li­te­ratury» (in Ukrainian).
 • Kamyshnikova, E. V. (2009). Otcenka urovnia ekonomicheskoi bezopasnosti mashino­stroi­telnogo predpriiatiia: Biznes Inform, 7, 77–81 (in Russian).
 • Karpun, I. N. (2007). Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu pidpryiemstva. Lviv: Mahnoliia–2006 (in Ukrainian).
 • Kovalev, D., & Sukhorukova, T. (1998). Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia: Eko­nomika Ukrainy, 10, 48–51 (in Russian).
 • Kuzomko, V. M. (2011). Kontseptualni pidkhody do vyokremlennia funktsionalnykh sklado­vykh ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: Formuvannia rynkovoi ekonomiky, 26, 206–215 (in Ukrainian).
 • Liashenko, O. M., & Bezbozhnyi, V. L. (2008). Zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva yak funktsiia suchasnoho menedzhmentu: Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Donetsk: DonNTU, Vyp. 33-1, 66–72 (in Ukrainian).
 • Mantsurov, I. H., & Nusinov, O. V. (2011). Metodychni pidkhody do otsinky bezpeky rynko­voho stanu: Biznes Inform, 9, 7–10 (in Ukrainian).
 • Muntiian, V. I. (1999). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: monohr. Kyiv: Kvits (in Ukrainian).
 • Ortynskyi, V. L., Kernytskyi, I. S., & Zhyvko, Z. B. ta in. (2011). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv. Kyiv: Alerta (in Ukrainian).
 • Petrovych, I. M., Kit, A. F., & Semeniv, O. M. ta in. (2004). Ekonomika pidpryiemstva. Lviv: Novyi Svit (in Ukrainian).
 • Pokropyvnyi, S. F. (2001). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).
 • Fokina, N. P., & Bokii, V. I. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva — naivazhlyvisha skladova finansovoi stiikosti: Aktualni problemy ekonomiky, 8, 111–114 (in Ukrainian).
 • Shemaieva, L. H. (2009). Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi upravlinnia stratehichnoiu vzaiemodiieiu iz sub’iektamy zovnishnoho seredovyshcha. Kyiv: Natsionalnyi in-t problem ekonomichnoi bezpeky (in Ukrainian).
 • Shlykov, V. V. (1999). Kompleksnoe obespechenie ekonomicheskoi bezopasnosti predpriiatiia. Sankt-Peterburg: SpB un-t Rossii, Riazan. in-t prava i ekonomiki MVD Rossii (in Russian).
 • Shulha, I. P. (2011). Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky emisiinoi diialnosti aktsio­nernykh tovarystv: avtoref. dys. … d. e. n.: spets. 21.04.02 «Ekonomichna bezpeka sub’iektiv hospodarskoi diialnosti». Kyiv (in Ukrainian).
 • Iaremenko, O. F. (2011). Klasyfikatsiia chynnykiv finansovoi bezpeky promyslovykh pid­pryiemstv. Finansova systema Ukrainy. Ostroh: Vydavnytstvo NU «Ostrozka akademiia», Vyp. 16, 242–247 (in Ukrainian).