Methodological tools for the formation and functioning of the mechanism for ensuring economic security of industrial enterprises

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Shynkar S. M. № 2 (55) 153-160 Image Image

The current economic activity of domestic enterprises is characterized by high dynamics and a difficultly predicted change in the environment of functioning. One of the key elements of the economic security system of an industrial enterprise is the mechanism of provision, the tools of formation and functioning of which are not given the due attention. The mechanism for ensuring the economic security of enterprises is defined as a system of the influence of security subjects on security objects using principles, functions, methods and means using the available security. The particular attention is paid to determining the content of the principles of ensuring the economic security of an industrial enterprise, in particular such as: systematic, timeliness, continuity, inte­raction, economic expediency. An element-wise functional scheme of the mechanism for ensuring the economic security of an industrial enterprise has been developed. The main stages of the process of formation and functioning of the mechanism for ensuring the economic security of an industrial enterprise have been substantiated.

Keywords: mechanism, economic security of the enterprise, system, industrial enter­prise, maintaining


  • Shtanhret, A. M., Kotliarevskyi, Ia. V., & Karaim, M. M. (2012). Ekonomichna bezpeka pid­pryiemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnia: kontseptualne vyznachennia ta mekha­nizm zabezpechennia: monohr. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva (in Ukrainian).
  • Zhyvko, Z. B. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist, mekhanizmy zabezpe­chennia, upravlinnia. Lviv: Liha-Pres (in Ukrainian).
  • Mochernyi, S. V., Larina, Ia. S., & Ustenko, O. A. (2006). Ekonomichnyi entsyklope­dychnyi slovnyk. Lviv: Svit (in Ukrainian).
  • Osipov, Iu. M. (1994). Osnovy teorii khoziaistvennogo mekhanizma. Moskva: Izda­telstvo MGU (in Russian).
  • Ponomarenko, V. S. (2002). Mekhanizm upravleniia predpriiatiem: strategicheskii aspekt. Kharkov: KhGEU (in Russian).
  • Franchuk, V. I. (2009). Korporativnye otnosheniia v sisteme bezopastnosti aktcionernykh obshchestv. Aktualni problemy ekonomiky, 11, 145–150 (in Russian).
  • Za zah. red. Melnychuka, O. S. (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv. Kyiv (in Ukrainian).
  • Hurwicz, L., Maskin, E. S., & Myerson R. B. (2007). Mechanizm design Theory. Shchorichnyk laureativ nobelivskoi premii z ekonomiky. Retrieved from Rezhym dostupu: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2007//ecoadv07.pdf (in Ukrainian).