Optimization of the factor priority model on the quality of designing postprinting processes

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Kudriashova A. V., Senkivska N. Ye., Senkivskyi V. M. № 2 (59) 22-29 Image Image

A matrix of paired comparisons of factors affecting the quality of design of post-printing processes has been constructed on the basis of the scale of the relative importance of objects on Saati, where R1 are the figures of the edition; R2 are structural features; R3 are operating conditions; R4 is a type of production; R5 are materials; R6 is a type of equipment; R7 are technological and economic calculations; R8 is a flow chart. The number of factors being compared determines the order of the matrix. Importance estimates are established by experts. Using the software “Simulation modelling in sys­tem analysis by binary comparisons”, the components of the principal eigenvector of the pairwise comparison matrix, the normalized vector, the normalized vector of the estimation of the consistency of the factors’ weights, the eigenvector of the pairwise comparison matrix, the maximal value of the vector of the pairwise comparison matrix, the consistency index and the consistency ratio. The adequacy of the solution of the problem by performing the corresponding inequalities has been checked. The normalized vector of the matrix is adapted for further visualization by multiplying each component by the corresponding coefficient. The table of weight values of design factors of post-printing processes has been formed. A comparative histogram and a graph of the weighted values of the original and normalized vectors have been constructed. An optimized model of priority factor influencing the quality of design of post-printing processes has been synthesized. The optimization helps to obtain specified weighted values of the factors of the studied process on the basis of the method of hierarchy analysis, which involves the construction of a matrix of pairwise comparisons, the calculation of components of its principal eigenvector and their normalization, as well as the verification of results by key criteria. The conclusions have been formed.

Keywords: design of postprinting processes, factor, optimization, matrix of pairwise comparisons, vector, model.

doi: 10.32403/1998-6912-2019-2-59-22-29


 • 1. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V., & Senkivska, N. Ye. (2016). Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti vydavnycho-polihrafichnykh protsesiv (Chastyna 1: Vsupni zahalni zasady): Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1, 22–31 (in Ukrainian).
 • 2. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V., & Kudriashova, A. V. (2016). Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti vydavnycho-polihrafichnykh protsesiv (Chastyna 2. Syntez modelei priorytetnosti dii faktoriv): Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1 (71), 20–29 (in Ukrainian).
 • 3. Senkivskyi, V. M., Pikh, I. V., Kudriashova, A. V., & Lytovchenko, O. V. (2016). Udos­ko­na­len­nia modeli faktoriv vplyvu na kompozytsiine oformlennia vydannia: Polihrafiia i vy­dav­ny­cha sprava, 2 (72), 20–27 (in Ukrainian).
 • 4. Senkivskyi, V. M., Kudriashova, A. V., & Kozak, R. O. (2019). Informatsiina tekhnolohiia formuvannia yakosti redaktsiino-vydavnychoho protsesu. Lviv : Ukrainska akademiia dru­karstva (in Ukrainian).
 • 5. Andriiv, I. V., Pikh, I. V., & Senkivskyi, V. M. (2003). Optymizatsiia protsesu verstannia storinok knyzhkovykh vydan z vykorystanniam hrafiv: Naukovi zapysky [Ukrainskoi aka­de­mii drukarstva], 6, 79–84 (in Ukrainian).
 • 6. Pikh, I. V. (2009). Optymizatsiia modeli parametriv avtomatychnoho formatuvannia riadka: Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1, 96–106 (in Ukrainian).
 • 7. Senkivskyi, V. M., & Kudriashova, A. V. (2019). Formalizovane podannia zv’iazkiv mizh faktoramy proektuvannia pisliadrukarskykh protsesiv: Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1 (77), 70–77 (in Ukrainian).
 • 8. Kudriashova, A. V. (2019). Syntez modeli priorytetnoho vplyvu faktoriv proektuvannia pis­liadrukarskykh protsesiv: Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva], 1 (58), 48–54 (in Ukrainian).
 • 9. Saati, T. (1993). Priniatie reshenii (metod analiza ierarkhii). Moskva : Radio i sviaz (in Russian).
 • 10. Siavavko, M. S., & Tsytsak, V. M. (2005). Optymizatsiini modeli vyrobnychoi prohramy pid­pryiemstva za umov nevyznachenosti (nechitkyi variant): Ekonomichna kibernetyka. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 1–2 (31–32), 27–40 (in Ukrainian).
 • 11. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 41832. Ukraina. Imitatsiine mo­de­liu­vannia v systemnomu analizi metodom binarnykh porivnian. [Komp’iuterna prohrama] / Avtorski mainovi prava nalezhat I. V. Hileti, V. M. Senkivskomu, O. V. Melnykovu. Zareiestrovano 17.01.2012 (in Ukrainian).