System of accounting and analytical support for managing the economic security of the company

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Karaim M., Shtapgret A., Sylkip O. № 2 (55) 125-132 Image Image

Здатність та ефективність виконання суб’єктами безпеки завдань у сфері економічної безпеки суттєво залежить від розроблення та реалізації ними адекватних до ситуації управлінських рішень. Основою розроблення управлінських рі­шень повинно стати інформаційне підґрунтя, що формується в системі обліково- аналітичного забезпечення. Охарактеризовано обліково-аналітичне забезпечення як систему, визначено її мету, обґрунтовано критерії формування структури та організації для задоволення інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх суб’єк­тів безпеки, визначено ключові вимоги для забезпечення безпечних умов роз­витку кожного підприємства. Розроблено механізм формування обліково-аналі­тич­ного забезпечення управління економічною безпекою підприємства шляхом вне­сення змін у діяльністю обліково-аналітичних підрозділів підприємства. Акцентовано увагу на вирішенні проблеми досягнення необхідних якісних параметрів обліково-аналітичної інформації та забезпеченні своєчасності її надходження до користувачів.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, обліково-аналітичне забезпечення, управлінське рішення, інформація, система.


  • Hnylytska, L. V. Accounting and analytical information as the determining factor for ensuring economic security of economic entities. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vsunu/2011_3_2/Gnilicka.pdf. (in English).
  • Shtangret, А. М., Kotliarevskyi, Y. V., & Karaim, М. М. (2012). Economic security of an enter­prise in the context of crisis management: a conceptual definition and a mechanism for ensuring. Lviv: Ukrainian Academy of Printing (in English).
  • Kireitsev, G. G., & Nekhai, V. А. (2009). Accounting and Analytical System of an Agricul­tural Enterprise in the Conditions of Crisis Management: Accounting and finance АPC, 3, 84–90 (in English).
  • Omelchenko, I. А. (1998). Development of the accounting and analytical mechanism of foreign economic activity: Accounting, 10, 210–216 (in English).
  • Panteliaev, V. P. (2008). Audit. Kiev: «Publishing House «Professional» (in English).
  • Khmil, F. І. (1995). Management. Кiev: High school (in English).
  • Shtangret, А. М. (2013). The decision-making mechanism in the process of managing the economic security of an enterprise. Scientific notes [Ukrainian Academy of Printing], 1, 59–64 (in English).