The law of Ukraine “On printed mass media (press) in Ukraine”: evolution of the document from1992 till 2017

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Haladzhun Z. V. № 2 (55) 236-250 Image Image

The origin and development of the Law of Ukraine “On printed mass media (press in Ukraine)” has been studied. Amendments and supplements to this document within the period of its existence (from 1992 till 2017) have been highlighted. An attempt to identify main stages (milestones) of its functioning has been made. The Laws of Ukraine, the adoption of which had the most notable impact on the alternation of norms of the analyzed document, have been singled out.

Keywords: the Law of Ukraine “On printed mass media (press) in Ukraine”, stages of development, amendments and supplements to the Law of Ukraine, printed mass media, Laws of Ukraine concerning mass media.


 • 1. Haladzhun, Z.V. (2016). Pravovi normy zhurnalistyky Ukrainy. Lviv: Spolom (in Ukrainian).
 • 2. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zv’iazku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy «Pro informatsiiu» ta Zakonu Ukrainy «Pro dostup do pub­lich­noi informatsii» № 1170-18. (2014): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://za­kon3.rada.gov.ua/laws/show/1170-18 (in Ukrainian).
 • 3. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo okhorony intelektualnoi vlasnosti» № 1407-IV. (2004): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1407-15 (in Ukrainian).
 • 4. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro informatsiiu» № 2938-17. (2011): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938-17 (in Ukrainian).
 • 5. Zakon Ukrainy «Pro dostup do publichnoi informatsii» № 2939. (2011): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (in Ukrainian).
 • 6. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia pro­zorosti vidnosyn vlasnosti stosovno zasobiv masovoi informatsii» № 409-VII. (2013): Ver­khovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/409-18 (in Uk­rainian).
 • 7. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo diialnosti Ministerstva yustytsii Ukrainy, Ministerstva kultury Ukrainy, inshykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady, diialnist yakykh spriamovuietsia ta koordynuietsia cherez vid­po­vidnykh ministriv, a takozh Derzhavnoho kosmichnoho ahentstva Ukrainy» № 5461-VI (5461-17). (2012): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17 (in Ukrainian).
 • 8. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» № 1703-IV (1703-15). (2004): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1703-15 (in Ukrainian).
 • 9. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin i dopovnen do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» № 3582-12. (1993): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3582-12 (in Ukrainian).
 • 10. Zakon Ukrainy «Pro reformuvannia derzhavnykh i komunalnykh drukovanykh zasobiv ma­so­voi informatsii» № 917-VIII (917-19). (2015): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/409-18 (in Ukrainian).
 • 11. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh Zakoniv Ukrainy» №1268. (2003): Ver­khov­na Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1268-15 (in Uk­rainian).
 • 12. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» № 762-IV (762-15). (2003): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/762-15 (in Ukrainian).
 • 13. Zakon Ukrainy «Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini» № 1107-IV (1107-15). (2003): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (in Ukrainian).
 • 14. Zakon Ukrainy «Pro Yedynyi derzhavnyi demohrafichnyi reiestr ta dokumenty, shcho pid­tver­dzhuiut hromadianstvo Ukrainy, posvidchuiut osobu chy yii spetsialnyi status» № 5492-VI. (2012): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5492-17 (in Ukrainian).
 • 15. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stvorennia dru­kovanykh zasobiv masovoi informatsii Ministerstvom oborony Ukrainy na chas provedennia antyterorystychnoi operatsii» № 2051- VIII (2051-19). (2017): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2051-19 (in Ukrainian).
 • 16. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin i dopovnen do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviaz­ku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy «Pro reklamu» № 70/97-VR. (1997): Verkhovna Rada Uk­rai­ny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/70/97-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).
 • 17. Zakon Ukrainy «Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini» № 2782-12. (1992). Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12/ed19921116 (in Ukrainian).
 • 18. Zakon Ukrainy «Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini» № 2782-12. (2017): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (in Ukrainian).
 • 19. Zakon Ukrainy «Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsysts­ko­ho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky» № 317- VIII (317-19). (2015): Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (in Ukrainian).
 • 20. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo obmezhennia dos­tupu na ukrainskyi rynok inozemnoi drukovanoi produktsii antyukrainskoho zmistu» № 1780-VIII (1780-19) [Elektronnyi resurs]. Verkhovna Rada Ukrainy. [sait]. 2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1780-19 (in Ukrainian).
 • 21. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zv’iazku z pryi­niattiam Zakonu Ukrainy «Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy» № 744. (2003). Ver­khov­na Rada Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-15 (in Ukrainian).
 • 22. Prystupenko, T. (2000). Pravovi zasady funktsionuvannia suchasnykh zasobiv masovoi ko­mu­ni­ka­tsii Ukrainy. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka (in Ukrainian).
 • 23. Semorkina, O. M. Drukovani zasoby masovoi informatsii: problemy reiestratsii. Retrieved from https://minjust.gov.ua/m/str_34698 (in Ukrainian).
 • 24. Snitsarchuk, L. (2009). Ukrainska presa Halychyny (1919–1939 rr.) i zhurnalistykoznavchyi dyskurs. Lviv (in Ukrainian).
 • 25. Shpak, V. (2013). Drukovani zasoby masovoi informatsii v konteksti formuvannia na­tsio­nal­no­ho informatsiinoho prostoru: Visnyk Knyzhkovoi palaty, 9, 1–3 (in Ukrainian).