Ukrainian book exhibitions under ideological control of the USSR (1945–1980 years)

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khmelovska O. Yu. № 2 (53) 365-379 Image Image

The article is dedicated to the use of book fairs and exhibitions held in 1945–1980 on the territory of Ukraine and abroad with the participation of Ukrainian publishers in the interest of Soviet propaganda. The creation and representation of the content at exhibitions and fairs under the ideological control have been analyzed; special attention has been paid to the thematic range of publications and printed matter; the influence of innovations of the state machine on the forms of the exhibitions of books, posters, illustrations has been demonstrated. The participation of Ukrainian publishers in the world book fairs, which were also used to consolidate the party politics, has been studied. Exhibitions, fairs and literary parties dedicated to anniversaries of Ukrainian writers have been analyzed.

Keywords: propaganda, the USSR, ideology, book exhibition, book fair, post-war period.


 • 1. Martsiniak, N. (2011). Vydavnychyi repertuar i knyhotorhovelnyi asortyment Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia v umovakh tsentralizovanoi systemy upravlinnia (druha polovyna 40-kh – kinets 80-kh rokiv mynuloho stolittia). Visnyk Knyzhkovoi palaty. 7, 31–35. (in Ukrainian)
 • 2. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. (1944). Postanovlenyia Soveta Narodnykh Komyssarov USSR, kasaiushchyesia deiatelnosty Upravlenyia polyhrafyy y yzdatelstv (f. 4607, 1, spr. 3), 61. (in Ukrainian)
 • 3. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1947). Postanovlenye Soveta mynystrov USSR y TsK KP/b/U za 1947 rik. (f. 4607, op. 1, spr. 23), 61. (in Ukrainian)
 • 4. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1959). Perepyska s Mynysterstvom kultury SSSR po voprosam vypuska lyteratrury. (f. 4607, – op. 1, spr. 233), 147, 178, 221, 248. (in Ukrainian)
 • 5. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1961). Perepyska s Mynysterstvom kultury SSSR y USSR po voprosam vypolnenyia tematycheskykh planov y yzdanyia lyteratrury. (f. 4607, op. 1, spr. 240), 76. (in Ukrainian)
 • 6. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1961). Perepyska s Chekhoslovatskym teatralnym y lyteraturnym ahenstvom po voprosam mezhdunarodnykh vystavok y perevoda knyh. (f. 4607, op. 1, spr. 244), 3. (in Ukrainian)
 • 7. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1969). Lystuvannia z zarubizhnymy krainamy z pytan spivrobitnytstva mizh vydavnytstvamy tsykh krain i Komitetom pry presi URSR ta zvitamy pro vidriadzhennia. (f. 4607, op. 2, spr. 435), 121. (in Ukrainian)
 • 8. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1971). Lystuvannia z TsK KPU z pytan planuvannia vydannia ta drukuvannia literatury. (f. 4607, op. 2, spr. 567), 45, 184, 45. (in Ukrainian)
 • 9. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1975). Lystuvannia z Derzhkomvydavom SRSR z pytan diialnosti Derzhkomvydavu. (f. 4607, op. 2, spr. 649), 185–190 ark. (in Ukrainian)
 • 10. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1972). Lystuvannia z Radoiu ministriv URSR z pytan vydannia ta drukuvannia literatury ta inshykh pytan. (f. 4607, op. 2, spr. 651), 22. (in Ukrainian)
 • 11. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1973). Nakazy Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 702), 26. (in Ukrainian)
 • 12. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1973). Lystuvannia z TsK KPU z pytan diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 727), 131, 140–142. (in Ukrainian)
 • 13. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1973). Rishennia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 776), 171–174. (in Ukrainian)
 • 14. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1974). Rishennia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 777), 28. (in Ukrainian)
 • 15. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1974). Rishennia zasidannia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 856), 148. (in Ukrainian)
 • 16. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1979). Lystuvannia z TsK KP Ukrainy z pytan diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 903), 1–2. (in Ukrainian)
 • 17. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1977). Rishennia zasidannia kolehii Derzhkomvydavom SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 1166), 40–42. (in Ukrainian)
 • 18. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1977). Rishennia zasidannia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 1, spr. 1250), 213–231. (in Ukrainian)
 • 19. Tsentralnyi derzhavnykh arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1977). Nakazy Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 1303), 2–5. (in Ukrainian)
 • 20. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1977). Lystuvannia z Derzhkomvydavom SRSR z pytan diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 1306), 42–55. (in Ukrainian)
 • 21. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1978). Nakazy Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 1348), 67–69, 87. (in Ukrainian)
 • 22. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1978). Rishennia kolehii Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 1, spr. 1350), 87–99. (in Ukrainian)
 • 23. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1979). Rishennia zasidannia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 1, spr. 1440), 12. (in Ukrainian)
 • 24. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1979). Rishennia kolehii Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 1, spr. 1448), 262–270. (in Ukrainian)
 • 25. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1980). Rishennia kolehii Derzhkomvydavu SRSR, shcho stosuiutsia diialnosti Derzhkomvydavu URSR. (f. 4607, op. 2, spr. 1530), 131–132. (in Ukrainian)
 • 26. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy (1987). Nakaz Pro vydannia plakata do Vsesoiuznoho tyzhnia dytiachoi ta yunatskoi knyhy. (f. 4607, op. 2, spr. 2185), 124. (in Ukrainian)