Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з врахуванням умов фрикційних навантажень

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzin M. O. № 2 (39) 168-173 Image