Kovalyk N. V.

Year Author(s) Title Number
2004 Ilyk I. I.
Koliano Ya. Yu.
Kovalyk N. V.
Matsa R. S.
Yaremchyshyn O. B.
Оптимізація геометричних параметрів паковання № 7