Shtanko V. F.

Year Author(s) Title Number
2009 Batluk V. A.
Kozyra I. M.
Mota Ya. V.
Sheliukh Yu. Ye.
Shtanko V. F.
Експериментальні дослідження процесу очистки повітря № 1 (15)