Shust I. V.

Year Author(s) Title Number
2007 Hirniak O. M.
Shust I. V.
Удосконалення організаційних структур управління у ВПК № 1 (11)