Shybanov S. V.

Year Author(s) Title Number
2018 Shybanov S. V.
Shybanov V. V.
Slobodianyk V. H.
Peroxide-containing photoinitiators of radical polymerization № 2 (57)