Іnformation technologies and models of corrosion measurement for surface layers of metals

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Ohirko I. V., Ohirko O. I., Yasinska-Damri L. M., Yasinskyi M. F. № 1 (52) 69-77 Image Image

The analysis of existing approaches to the modelling of corrosion protection systems has been done. Information technology and models of corrosion measurement using the methods of evaluation of energy characteristics of surface layers of metals have been studied. Based on these experimental studies the corrosion behaviour of parts of printing presses has been predicted in corrosive environments. The block diagram of the conceptual model of information technology to determine the energy characteristics of surface layers of metals has been developed.

Keywords: information technology, model, corrosion measurement, power characteristics, corrosive environment, diagnostics corrosion, surface layers of metals.


 • 1. Pokhmurskyi, V. I., Melekhov, R. K., Krutsan, H. M., & Zdanovskyi V. H. (1995). Koroziino-mekhanichne ruinuvannia zvarnykh konstruktsii. Kiev (in Ukrainian).
 • 2. Pokhmurskyi, V. I., & Khoma, M. S. (2008). Koroziina vtoma metaliv i splaviv. Lviv (in Ukrainian).
 • 3. Dzhala, R., Yuzevych, V., Melnyk, M., & Chaban, O. (2011). Vyznachennia parametriv podviinoho elektrychnoho sharu dlia modeliuvannia korozii na mezhi metal–elektrolit. Komp’iuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii, 694, 370–376.
 • 4. Dzhala, R. M. (2009). Osnovy obstezhennia i kontroliu koroziinoho stanu pidzemnykh truboprovodiv. Mekhanika ruinuvannia ta mitsnist materialiv. V. V. Panasiuka (Ed.). Lviv: Spolom (in Ukrainian).
 • 5. Yuzevych, V. M. (1999). Kryterii mitsnosti tverdoho tila z urakhuvanniam rozmirnoho efektu i vplyvu seredovyshcha. Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 2, 80–85 (in Ukrainian).
 • 6. Ohirko, O. I. (2013). Informatsiina tekhnolohiia dlia vyznannia enerhetychnykh kharakterystyk poverkhnevykh shariv metaliv.. — Lviv: Ukr. akad. Drukarstva (in Ukrainian).
 • 7. Sopruniuk, P. M., Yuzevych. V. M., Ohirko, O. I., & Luhovyi, P. V. (2000). Avtomatyzatsiia matematychnykh obchyslen dlia otsinky parametriv poverkhnevykh shariv. Vidbir i obrobka informatsii, 14(90), 151–156 (in Ukrainian).
 • 8. Yuzevych, V. M., & Ohirko, O. I. (2012.). Informatsiina tekhnolohiia otsiniuvannia staniv ob’iektiv iz stali v morskomu seredovyshchi iz sirkovodnem z vykorystanniam alhebry alhorytmiv. Naukovi zapysky, 4 (41), 160–172 (in Ukrainian).
 • 9. Sopruniuk, P., Yuzevych, V., & Ohirko O. (2000). Otsinka poverkhnevoi enerhii stalei u sirkovodnevykh seredovyshchak. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. Problemy korozii ta protykoroziinoho zakhystu materialiv, Vol. 2, 1, 726–730 (in Ukrainian).
 • 10. Yuzevych, V., Ohirko, I., & Dzhala, R. (2011). Modeliuvannia koroziinykh protsesiv u systemi «metal–elektrolit» z urakhuvanniam dyfuziinoho impedans. Fizyko-matematychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 13, 173–181 (in Ukrainian).
 • 11. Yuzevych, V. M., & O. I. Ohirko (2014). Informatsiina tekhnolohiia otsiniuvannia staniv ob’iektiv iz stali v koroziinomu seredovyshchi iz sirkovodnem na osnovi termodynamichnoi modeli. Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi, menedzhmenti ta osviti» (21 lystopada 2012 r.). Lviv (in Ukrainian).
 • 12. Ohirko, I. (2014). Avtomatyzatsiia obchyslen dlia otsinky poverkhnevykh shariv. Naukovyi visnyk, 189–192.
 • 13. Ohirko, I., & Ohirko, O. Informatsiini tekhnolohii bezpekometrii v polihrafii (2014). III Mizhnarodna naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Zakhyst informatsii i bezpeka informatsiinykh system». Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» (05–06 chervnia 2014 r.). Ukraina, Lviv (in Ukrainian).
 • 14. Ohirko, I. V., Yasinskyi, M. F., & Yasinska-Damri, L. M. (2015). Matematychni modeli meta materialiv. Kvalilohiia knyhy, 2 (28), 13–22 (in Ukrainian).
 • 15. Ohirko, I. V., Yasinskyi, M. F., Ohirko, O. I., & Yasinska-Damri, L. M. (2015). Modeliuvannia pruzhnykh protsesiv v tilakh z urakhuvanniam poverkhnevykh efektiv. Materialy Mizhnarodnoho forumu «Skorynovskye chtenyia 2015: knyhoyzdanye y knyhorasprostranenye v kontekste krosskulturnыkh kommunykatsyi XXI veka. Minsk, 3–6 veresnia 2015 r. (in Ukrainian).
 • 16. Ohirko, I. V., Yasinskyi, M. F., Ohirko, O. I., & Yasinska-Damri, L. M. (2015). Diahnostyka trishchyn konstruktsii za dopomohoiu nechitkykh baz znan.Tezy dopovidei XIV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh». Dnipropetrovsk, 21–25 veresnia 2015 r. (in Ukrainian).