Organizational support of functioning of the controlling system in the enterprise

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Khalina O. V. № 2 (53) 236-243 Image Image

The article highlights the main features of formation and development of the concepts of controlling in the system of economic knowledge. The essence of the controlling system and functioning of its organizational support has been defined. The structural aspect of the organizational support of the controlling system has been studied. The conceptual basis of construction of the mechanism of the controlling system functioning has been formed.

Keywords: organizational support, controlling, system, function, mechanism of functioning of the controlling system.


 • 1. Halushko, O. S. & Kozar, D. S. (2011). Henezys kontseptualnykh osnov kontrolinhu. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 4, 78–86 (in Ukrainian).
 • 2. Davydovych, I. Ie. (2008). Kontrolinh. Kiеv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
 • 3. Karminskiy, A. M., Olenev, N. I., Primak, A. G. & Falko, S. G. (1998). Kontrolling v biznese: metodologicheskie i prakticheskie osnovyi postroeniya kontrollinga v organizatsiyah. Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 4. Karminskiy, A. M., Falko, S. G., Zhevaga, A. A. & Ivanova, N. Yu. (2006). Kontrolling. A. M. Karminskіу, S. G. Falko (Eds.). Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 5. Ananina, E. A., Danilochkin, S. V. & Danilochkina, N. G. (1999). Kontrolling kak instrument upravleniya predpriyatiem. N. G. Danilochkina (Ed.). Moscow: Audit, YUNITI (іn Russian).
 • 6. Mayer, E. (1993). Kontrolling kak sistema myishleniya i upravleniya. S. A. Nikolaeva (Ed.). Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 7. Mann, R. & Mayer, E. (2004). Kontrolling dlya nachinayuschih. Sistema upravleniya pribyilyu. Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 8. Nabok, R. & Nabok, A. (2007). Amerikanskaya i nemetskaya modeli kontrollinga. Finansovyiy director, 2, 59–68 (іn Russian).
 • 9. Suhareva, L. A. & Petrenko, S. N. (2002). Kontrolling — osnova upravleniya biznesom. Kiev: Elga, Nika-Tsentr (іn Russian).
 • 10. Khalina, O. V., Shtanhret, A. M., Sukhomlyn, L. Ie. & Melnykov, O. V. (2016). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia orhanizatsiinoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu mashynobudivnoho pidpryiemstva za zah.redak. A. M. Shtanhret (Ed.). Lviv: UAD (in Ukrainian).
 • 11. Tereshchenko, O. O. (2006). Kontrolinh u systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Finansy Ukrainy, 8, 137–145 (in Ukrainian).
 • 12. Tereshchenko, O. O. & Babiak, N. D. (2013). Finansovyi kontrolinh. Kiev: KNEU (in Ukrainian).
 • 13. Tkachenko, A. M. & Tkachenko, Ie. Iu. (2012). Suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti ta funktsii kontrolinhu. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, Vol.1, 3, 52–57 (in Ukrainian).
 • 14. Han, D. (1997). Planirovanie i kontrol: kontseptsiya kontrollinga. Moscow: Finansy i statistika (іn Russian).
 • 15. Shepitko, H. F. (2005). Klontrolinh. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu (in Ukrainian).