The process of implementation of accounting and analytical maintenance of the company economic security

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Shtanhret A. M. № 2 (51) 133-140 Image Image

The paper has proved the priority of the system forming of accounting and analytical software, the main purpose of which is the collection, synthesis, accumulation and analysis of information on changes in the external and internal environment to prepare an information basis for decision-making situations appropriate to the subjects of security to ensure a safe environment development.

Keywords: economic security, accounting and analytical support, system information.


 • 1. Bezrodna T. M. (2008), «Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya pidpryyemst­vom: vyznachennya sutnosti ponyattya». Visn. Skhidnoukrayins’koho nats. un-tu im. V. Dalya. No. 10 (128), Vol. 2, av ailable at : http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf
 • 2. Vol’s’ka V. V. Metodychni pidkhody do oblikovo-analitychnoho zabezpechennya ta audytu upravlins’koyi diyal’nosti ahrarnykh pidpryyemstv / V. V. Vol’s’ka // Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters’koho obliku, kontrolyu i analizu. — 2012. — № 3 (24). — S. 83–88.
 • 3. Holyachuk N. Oblikovo-analitychne zabezpechennya yak vazhlyva skladova upravlinnya pidpryyemstvom / N. V. Holyachuk // Zb. nauk. pr.. Ternopil’s’koho nats.. ekonom. Un-tu «Ekonomichnyy analiz». — 2010. — Vyp. 6. — S. 408–410.
 • 4. Horodyans’ka L. Osoblyvosti tekhnichnoho zabezpechennya systemy bukh­halters’koho obliku / L. Horodyans’ka // Bukhhalters’kyy oblik i audyt. — 2009. — № 10. — S. 17–22.
 • 5. Hudzyns’kyy O. D. Teoretychni aspekty formuvannya oblikovo-analitychnoho mekhanizmu menedzhmentu / O. D. Hudzyns’kyy, H. H. Kireytsev, T. M. Pakhomova // Oblik i finansy APK. — 2008. — № 3. — S. 89–93.
 • 6. Hutsaylyuk Z. Deyaki pytannya reformuvannya systemy bukhhalters’koho obliku: kontseptsiya ta realizatsiya / Z. Hutsaylyuk // Bukhhalters’kyy oblik i audyt. — 2007. — № 10. — S. 11–17.
 • 7. Kamins’ka T. H. Oblikovo-analitychnyy protses: yoho zmist stadiyi / T. H. Kamins’ka // Nauk. visn. NAU. — 2002. — Vyp. 50. — S. 313–318.
 • 8. Sadovs’ka I. B. Oblikovo-informatsiyne zabezpechennya upravlins’koho analizu / I. B. Sadovs’ka. // Visn. NU «L’vivs’ka politekhnika»: zb. nauk.-prykl. pr. «Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku». — 2009. — № 647. — S. 498–503.
 • 9. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2013 rik / za red. O. H. Osaulenka ; Derzhkomstat Ukrayiny. — K. : Tekhnika, 2014. — 566 s.
 • 10.Teoriya bukhhalters’koho obliku : monohr. / [L. V. Napadovs’ka, M. Dobiya, Sh. Sander, R. Matezych ta in.] ; za zah. red. L. V. Napadovs’koyi. — K. : KNTU, 2008. — 735 s.
 • 11.Titarenko H. B. Metodychni pidkhody dlya pobudovy oblikovo-analitychnoyi systemy z vykorystannyam ekspertnykh otsinok / H. B. Titarenko, M. D. Korin’ko // Oblik i finansy APK. — 2010. — № 4. — S. 66–69.
 • 12.Shtanhret A. M. Oblikovo-analitychne zabezpechennya protsesu harantuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva / A. M. Shtanhret // Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva). — 2013. — № 2. — S. 58–63.
 • 13.Yuzva R. P. Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya diyal’nistyu pid­pryyemstv spyrtovoyi promyslovosti: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk spets.: 08.00.09 / R.P. Yuzva; Ternopil’s’kyy natsional’nyy ekonomichnyy universytet. — 2011. — 20 s.